طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر موسسه مطبوعاتی رسانه گسترنخست

چکیده

هدف تحقیق حاضر، ارائة مدل راهبردی بحران در سواد رسانهای و بررسی رابطه میان سواد رسانهای مخاطبان و مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای، تأثیر پذیری از تغییرات اجتماعی منفی و قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی است . پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع عملی، با روش توصیفی پیمایشی است. در این پژوهش با توجه به مدل تحقیق، شانزده فرضیه تدوین شده . جامعة آماری پژوهش حاضر شامل 120 نفر از نخبگان آشنا با رسانه در شهر اصفهان است؛  لذا به دلیل محدویت جامعة مورد مطالعه (120 نفر)، کل جامعة آماری مورد بررسی قرارگرفته است . این پژوهش در شهر اصفهان، با محوریت بررسی تأثیر سواد رسانهای بر انسان و نقش آن در مدیریت بحران، در سال 1395 انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامهای محققساخته با 55 سوال استفاده شد؛ که روایی آن را استادان راهنما، مشاور و متخصصان و صاحبنظران مدیریت تأیید کردند، همچنین پایایی این پژوهش از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 84درصد به دست آمد که شامل ویژگیهای فردی و سوالهای اصلی و تخصصی، ویژه بررسی فرضیههای تحقیق است. اطلاعات جمعآوری شده به وسیلة نرم افزار SPSS و LISREL از طریق آزمونهای آماری در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، درصد انباشته، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(مدل بندی رگرسیونی وآنالیز واریانس، آزمون ناپارامتری کلموگروف اسمیرونف و نیز آزمون غیرپارامتریک فریدمن و معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، همة فرضیه های پژوهش تأیید شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه فرعی تأثیر سکولاریسم بر مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای با ضریب 83/0 دارای بیشترین تأثیر است .

کلیدواژه‌ها