طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر موسسه مطبوعاتی رسانه گسترنخست

چکیده

هدف تحقیق حاضر، ارائة مدل راهبردی بحران در سواد رسانهای و بررسی رابطه میان سواد رسانهای مخاطبان و مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای، تأثیر پذیری از تغییرات اجتماعی منفی و قدرت تحلیل فرهنگی سیاسی و اقتصادی است . پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع عملی، با روش توصیفی پیمایشی است. در این پژوهش با توجه به مدل تحقیق، شانزده فرضیه تدوین شده . جامعة آماری پژوهش حاضر شامل 120 نفر از نخبگان آشنا با رسانه در شهر اصفهان است؛  لذا به دلیل محدویت جامعة مورد مطالعه (120 نفر)، کل جامعة آماری مورد بررسی قرارگرفته است . این پژوهش در شهر اصفهان، با محوریت بررسی تأثیر سواد رسانهای بر انسان و نقش آن در مدیریت بحران، در سال 1395 انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامهای محققساخته با 55 سوال استفاده شد؛ که روایی آن را استادان راهنما، مشاور و متخصصان و صاحبنظران مدیریت تأیید کردند، همچنین پایایی این پژوهش از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 84درصد به دست آمد که شامل ویژگیهای فردی و سوالهای اصلی و تخصصی، ویژه بررسی فرضیههای تحقیق است. اطلاعات جمعآوری شده به وسیلة نرم افزار SPSS و LISREL از طریق آزمونهای آماری در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، درصد انباشته، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(مدل بندی رگرسیونی وآنالیز واریانس، آزمون ناپارامتری کلموگروف اسمیرونف و نیز آزمون غیرپارامتریک فریدمن و معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، همة فرضیه های پژوهش تأیید شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه فرعی تأثیر سکولاریسم بر مصونیت و آگاهی هوشمندانه در مقابله با جنگ رسانه ای با ضریب 83/0 دارای بیشترین تأثیر است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Pattern to Manage Media Crisis

نویسنده [English]

  • alii pakbaz khosroshahi
nakhost manager
چکیده [English]

The aim of this research work is to present a strategic pattern for management of crisis in media knowledge and reviewing the relation between media knowledge of the audience and their immunity and intelligent awareness on countering media warfare , being affected by negative social changes and increasing their ability for analyzing cultural, political and social issues. The paper, objective wise is applied one and category wise is practical and is based on descriptive survey method. In this research work, with respect to research model, 16 assumptions have been devised. The statistical population consists of 120 prominent individuals familiar with media in the central city of Isfahan. Therefore, due to limited number of sample population (120 people), the whole number of statistical population have been reviewed. The research work has been carried out in Isfahan in 2016, with concentration on examining the impact of media knowledge on human being and its role in crisis management. For data gathering, a questionnaire containing 55 questions have been used and its reliability has been confirmed by university professors, consultants, experts and management scholars. The validity of the study by using Cronbach Alpha Scale is %84 which includes personal characteristics and main and specialized questions devised, especially for evaluation of research assumptions. The gathered data have been analyzed by SPSS and LISREL software by statistical tests in two descriptive (frequency, accumulative percentage, mean, standard deviation) and deductive (regression modeling, variance analysis, nonparametric Kolmogorov–Smirnov test as well as Fredman nonparametric Test and structural equations by Lisrel software) in two levels. Based on the obtained results, all assumptions of the study were confirmed. The results show that the secondary assumption about impact of secularism on immunity and intelligent awareness in confronting media warfare with % 83 coefficients had the maximum impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge of Secularism
  • Ability to Politico-cultural and Economic Analysis
  • Affected by Negative Social Changes
  • Immunity and Intelligent Awareness
  • Humanistic Knowledge
  • Knowledge About Imperialism
  • Crisis Management