جایگاه روزنامه‌نگاری محلی از نگاه کارشناسان و متخصصان این حوزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خبرنگار روزنامه همشهری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

3 عضو هیئت علمی

چکیده

روزنامهنگاری محلی، از جایگاه والایی در حرفه روزنامهنگاری برخوردار است، اما اغلب روزنامهنگاران، شناخت کافی درباره این شاخه از روزنامهنگاری ندارند. از این رو، هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی میزان شناخت روزنامهنگاران محلی از جایگاه حرفهای روزنامهنگاری محلی است. این پژوهش از نوع اکتشافی است. جامعة آماری تحقیق را کلیة مدیران، دبیران، خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری شاغل در روزنامههای محلی تشکیل دادهاند. به موجب اندک بودن تعداد جامعة آماری، حجم نمونه به صورت تمامشمار در نظر گرفته و 60 نفر تعیین شد. جهت گردآوری اطلاعات از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است؛ سپس دادهها با کمک نرمافزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این بود که شناخت روزنامهنگاران محلی از جایگاه حرفهای روزنامهنگاری محلی به چه میزان است؟ بررسی الگوی پاسخهای افراد نمونه تحقیق، در خصوص روزنامهنگاری محلی، شایان توجه است. یافتهها نشان داد از نظر مدیران، دبیران، خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری، تأثیر رعایت اصول حرفهای روزنامهنگاری، اهمیت تخصص روزنامهنگاری در جذب مخاطب؛ تأثیر پاداش، تشویق، حقوق و مزایا؛ تأثیر امکانات سختافزاری و نرمافزاری؛ رابط خبری، ویزیتور، کارآموز و کارمند؛ وجود شبکههای مجازی؛ داشتن مدرک تحصیلی مرتبط؛ اهمیت انتشار مرتب و پوشش اخبار و موضوعات مورد انتظار مخاطبان؛ تناسب میان اخبار سیاسی، اجتماعی و ورزشی محله؛ کاربرد طراحی و گرافیک در روزنامه محلی؛ تناسب میان شاغلان و پستهای تخصصی مورد نیاز؛ تنوع خبر و گزارش خبری و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بومی محلی؛ لزوم زمینههای اقلیمی، تاریخی و فرهنگی محله، در کیفیت کار روزنامهنگاری محلی با اهمیت است؛ اما آنها در هیچیک از این زمینهها شناخت کافی ندارند. همچنین، در خصوص مشکلات و محدودیتهای روزنامهنگاری محلی، یافتهها نشان داد فقط حدود نیمی از مدیران، دبیران، خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری از مشکلات و محدودیتها، آگاهی دارند. تمام مدیران، دبیران، خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری، به پایین بودن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مخاطبان  محلی خود، واقفاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position of Local Journalism from experts and specialists Perspectives

نویسندگان [English]

  • zahra karimi 1
  • Hosein Entezami 2
  • Ali Asghar Mahaki 3
1 the reporter of hamshahri newspaper
2 مشاور وزیر ارشاد
3 عضو هیئت علمی
چکیده [English]

Local journalism has a prominent position in journalism profession, but most of journalists are not fully aware of the importance of this brunch of journalism. Therefore, this paper is mainly aimed at examining the extent of knowledge of local journalists about status of local journalism.
This research work is explorative type. The statistical population of present study, are all managers, editors, reporters and university lecturers of journalism, working in local newspapers. Due to limited number of statistical population, the volume of the sample is based on total counting and set as 60 persons. For data gathering, survey method and questionnaire tool have been used and then the gathered data has been analyzed by SPSS software.
The main question of this study was how informed are local journalists about professional position of local journalism?
Studying the answers given to this question by those taking part in the survey is interesting. Findings show that from the perspective of managers, editors, reporters and university professors of journalism, importance of journalism expertise in attracting the audience, impact of award, encouragement, salary and bonuses, effect of hardware and software, news mediator, visitor, trainee and employee, existence of cyber channels, holding relevant education degree, importance of uninterrupted publication and coverage of news and issues interested for the audience, balance between political, social and sport news of the district, use of graphics and charts in the local newspaper, balance between working staff and required professional posts, diversity of news and local and native social, economic and cultural reports, needs for local climatic, historical, and cultural features are important factors for quality of the local journalism but local journalist have not adequate knowledge about any of these topics. Also, on problems and restrictions faced by local journalism, findings show that only 50 percent of mangers, editors, reporters and prominent local journalism scholars are aware of the shortcomings. All managers, editors, reporters and prominent professors are aware of poor economic and social position of their local audience

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Local Journalism
  • Professional Position of Local Journalism
  • Knowledge about Local Journalism
  • Attitude Towards Local Journalism