رسانه‌ها ابزاری برای ‌ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس و پژوهشگر اجتماعی

چکیده

فساد، یک پدیدة پیچیده است که بر مشکلات جدی نهادها دلالت دارد و اقدامات قانونی، بهتنهایی نمیتوانند در رسیدگی به مشکلات مربوط به فساد موثر باشند؛ زیرا در طول سالیان، جرائم مربوط به فساد از سطح ادارات دولتی تا شرکتهای خصوصی افزایش نشان میدهد. اما رسانهها میتوانند آگاهی را در مورد مشکلات مربوط به فساد افزایش و به هنجارهای اجتماعی و ارزیابی اخلاقی از رفتار فاسد درون جامعه شکل دهند. زیرا شواهد تجربی اهمیت فرهنگ عمومی ضد فساد، آگاهی در مورد فساد و هنجارهای اجتماعی را برای مبارزه با فساد برجسته میسازند. اما با وجود ظرفیت رسانهها در کنترل فساد، آنها اغلب در امر تقویت مسئولیتپذیری حکومت در قبال شهروندان محدودند. رسانهها اغلب “در خدمت تقویت کنترل منافع قدرتمندان” هستند. اما شفافیت بهتنهایی در کاهش فساد کافی نیست. دسترسی گسترده به اصلاحات، باید با “توانایی پردازش اطلاعات و انگیزههایی برای عمل بر اساس اطلاعات پردازش شده” همراه شود؛ چراکه اگر رسانهها نقش نظارتی خود را ایفا کنند، احتمال اینکه خطاهای مسئولان افشا و دچار پیگیری قضایی شوند و یا قدرت یا شهرت خود را از دست دهند، افزایش مییابد. به همین دلیل اینکه رسانهها چقدر در ترویج شفافیت نقش دارند و چگونه با فساد میتوانند مقابله کنند، هدف این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media as a Tool for Promotion of Transparency and Countering Political and Financial Corruption

نویسندگان [English]

  • a biabani 1
  • a b 2
1 a
2 a
چکیده [English]

 
Corruption is a complicated phenomenon and an indication of serious problems in various institutions. Legal measure alone could not tackle problems caused by corruption, because wrongdoings originating from corruption, within recent years have increased both in governmental departments and private companies.
Media can play a leading role in boosting public awareness about problems caused by corruption and give shape to social norms and ethical judgment about corrupt practices within the society, because practical evidences of importance of anti- corruption measures in public culture, increases the awareness of people about corruption and social norms and encourage them to campaign against this phenomenon.
But, despite the potentials of media in controlling corruption, media are not very effective and instrumental in promoting accountability of government towards citizens. Media generally serve the interests of power holders. It should be noted that transparency in itself is not enough for curbing corruption. Greater access to reforms should be accompanied with information analysis and incentives for taking action based of the analyzed information, because if media play their supervisory role, the possibility of revealing the wrongdoings of officials and their persecution by judiciary and losing their positions, will help to bring down corruption. Due to this same reason, the role media can play in promoting transparency and the way they can fight against corruption are the objectives behind this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Media
  • Transparency
  • Law