مدیریت نوآوری رسانه ای: تدوین چارچوبی یکپارچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

نوآوری برای بسیاری از کسب و کارها بهخصوص کسب و کارهای رسانهای، در درجۀ نخست یک اصل کلیدی برای بقا و در درجۀ بعدی، دستیابی به مزیت رقابتی محسوب میشود. از ظهور رسانههای الکترونیک به بعد، حضور کالاهای رسانهای در دنیا بیشتر و بیشتر پررنگ شد، سپس مبحث نوآوری برای سازمانهای رسانهای اهمیت خاصی پیدا کرد. اگرچه زمان زیادی از پیدایش تئوریها و مفاهیم مربوط به نوآوری رسانهای نمیگذرد، اما از لحاظ کیفی و کمی این حوزه از پژوهش، پیشرفت قابل توجهی کرده است. از آنجا که سازمانهای رسانهای بیش از سازمانهای دیگر با چالشهای محیطی، اجتماعی و رقابتی روبهرو هستند، لذا برخی از پژوهشگران برجسته مبحث مدیریت نوآوری را در حوزۀ مدیریت رسانه، یک عرصۀ مهم پژوهشی قلمداد کردهاند. با این حال، در مبحث نوآوری رسانهای که تقریباً موضوعی بسیار جدید در رشتۀ مدیریت رسانه محسوب میشود، هنوز چارچوب یکپارچهای برای ادراک مفهوم مدیریت نوآوری رسانهای مدون نشده است و جای خالی آن، در ادبیات این رشته به طور جدی احساس میشود. بر این اساس، با تکیه بر ادبیات نظری مباحثی همچون نوآوری، مدیریت نوآوری و نوآوری رسانهای، هدف اصلی این مقاله تدوین یک چارچوب یکپارچه برای درک مناسب مقولۀ مدیریت نوآوری رسانهای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Media Innovation: A Comprehensive Framework

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani 1
  • Afshin Omidi 2
1 Faculty of Management, University of Tehran
2 Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Innovation is a key element for survival of many enterprises and Media business in first place and secondly, for getting competitive edge by such entities. Since the emergence of electronic media, volume of media products have been increased and become more essential in global market. Following such development, the issue of innovation has gained more importance for media organizations. Although not much time has passed since emergence of theories and concepts on media innovation, but research works in this area has made significant progress both quality and quantity wise. Since media organization in comparison to other organizations face more professional, social and rivalry challenges, therefore a number of prominent researchers consider media innovation management topic a very new area of studies on media management. However, so far no comprehensive framework has been developed for understanding the concept of media innovation management and the need for such framework within the media literature is greatly felt.
With respect to the above, by relying on theoretical literature of topics such as innovation, innovation management and media management, the real objective of this paper is to develop a comprehensive framework for better understanding of the question of media innovation management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Innovation
  • Innovation Management
  • Media Organization
  • Media Innovation Management