مدیریت نوآوری رسانه ای: تدوین چارچوبی یکپارچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

نوآوری برای بسیاری از کسب و کارها بهخصوص کسب و کارهای رسانهای، در درجۀ نخست یک اصل کلیدی برای بقا و در درجۀ بعدی، دستیابی به مزیت رقابتی محسوب میشود. از ظهور رسانههای الکترونیک به بعد، حضور کالاهای رسانهای در دنیا بیشتر و بیشتر پررنگ شد، سپس مبحث نوآوری برای سازمانهای رسانهای اهمیت خاصی پیدا کرد. اگرچه زمان زیادی از پیدایش تئوریها و مفاهیم مربوط به نوآوری رسانهای نمیگذرد، اما از لحاظ کیفی و کمی این حوزه از پژوهش، پیشرفت قابل توجهی کرده است. از آنجا که سازمانهای رسانهای بیش از سازمانهای دیگر با چالشهای محیطی، اجتماعی و رقابتی روبهرو هستند، لذا برخی از پژوهشگران برجسته مبحث مدیریت نوآوری را در حوزۀ مدیریت رسانه، یک عرصۀ مهم پژوهشی قلمداد کردهاند. با این حال، در مبحث نوآوری رسانهای که تقریباً موضوعی بسیار جدید در رشتۀ مدیریت رسانه محسوب میشود، هنوز چارچوب یکپارچهای برای ادراک مفهوم مدیریت نوآوری رسانهای مدون نشده است و جای خالی آن، در ادبیات این رشته به طور جدی احساس میشود. بر این اساس، با تکیه بر ادبیات نظری مباحثی همچون نوآوری، مدیریت نوآوری و نوآوری رسانهای، هدف اصلی این مقاله تدوین یک چارچوب یکپارچه برای درک مناسب مقولۀ مدیریت نوآوری رسانهای است.

کلیدواژه‌ها