بررسی رابطه اینترنت و فرهنگ سیاسی دانشجویان " مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان "

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه غلوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه اینترنت وتأثیرات آن، به عنوان رسانهای نوین، مورد توجه نظریهپردازان قرارگرفته است. زمینههای مختلف فرهنگی، به ویژه در سطح دانشجویان و نقش فعال آنان در تحولات سیاسی و اجتماعی، اهمیت موضوع را افزایش میدهد و با توجه به گسترش سریع کاربران اینترنت در ایران و درصد بالای جمعیت جوان و دانشگاهی، مطالعة اشکال گوناگون این تأثیرات را ضروری میکند. این پژوهش با هدف بررسی رابطة اینترنت و فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد تاکستان انجام شده و در پی پاسخگویی به پرسشهایی در مورد ارتباط بین اینترنت و تمایل دانشجویان به مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات بوده است. فرضیههای پژوهش، به وجود رابطه معنادار بین اینترنت و تمایل دانشجویان به مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات اشاره داشت. در این پژوهش، با روشنمونهگیری 420 دانشجو از دانشجویان دانشگاه آزاد تاکستان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامة کتبی در قالب طیف لیکرت و بر اساس نظر اندیشمندان و منابع علمی معتبر تهیه و از نظر روایی قابل اعتماد است. پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب اعتبار 82/0 نشان از اعتبار بالای پرسشنامه دارد. فرضیهها در سطح معناداری 5 درصد مقایسه شد. یافتهها نشان داد که بین حوزة عمومی اینترنت و مشارکت سیاسی رابطة معنادار با همبستگی ضعیفی وجود دارد؛ ولی بین اینترنت و حضور در انتخابات رابطهای به دست نیامد؛ از این رو استنباط میشود اینترنت و دنیای مجازی با توجه به قابلیتهای منحصر به فردش، به تنهایی در شکلدهی وجهتگیریهای دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات مؤثر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing relationship between Internet and political culture of university students A case study by Azad University of Takestan

نویسنده [English]

  • seyed mohammad mosavi
faculty member of pnu
چکیده [English]

Nowadays, Internet and its impact as a modern media have drawn the attention of scholars. Various cultural fields, especially the active role of students in political and social developments, have added to the importance of this topic. Taking the rapid increase of Internet users in Iran and high percentage of population of university students, studying various aspects of such impacts have become essential.
This research work is aimed at examining the relationship between Internet and political culture of students of Takestan Azad University and finding answers to relation between Internet and their tendency to take part in elections and political participation.
In this case study, based on sample taking method, 420 students of Takestan University were selected. The tools used for this study is written questionnaire in the Likret Scale and based on views of scholars and authentic scientific sources and natively is reliable and its validity has been examined by Cronbach Alpha method and its reliability coefficient is %82 which shows the high credibility of the questionnaire. Hypotheses were compared at the meaningful of 5 percent. Findings show that there is a meaningful relationship with low correlation between public domain of Internet and political participation, but between Internet and taking part in elections there was no meaningful relation. Based on these findings, it could be said that Internet and Cyberspace, despite their unique potentials, in shaping the tendency of students toward political participation, have no influence in itself in shaping attitudes of students about political participation and taking part in elections

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Culture
  • Political Participation
  • Internet and Election