فضای مجازی احیاگر روزنامه نگاری آرمانی برای تحقق جامعه مدنی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با گسترش روزافزون اینترنت و بسترسازی گستردة فضای مجازی، اجتماعاتی درون این فضا شکل گرفته که بسیاری از پدیدههای انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. از این مفاهیم مهم و اساسی، میتوان به جامعة مدنی اشاره کرد و تغییراتی که در زمینة ارتباطات و رسانه به وجود آمده باعث شده تا جامعة مدنی شکل نوینی از تجربهها را خلق کند؛ از جمله این تجربهها روزنامهنگاری آرمانی است. در این مقاله تلاش شده است، ضمن تبیین جامعة مدنی و تأثیرات فضای مجازی در طول سالهای اخیر بر آن، روزنامهنگاری آرمانی تبیین شود. این نوع روزنامهنگاری، با اشاره به پیشینة آن در کشورهای اروپایی و نظریههای اندیشمندانی چون هابرماس، در بحث حوزة عمومی چارچوببندی نظری شده است. با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهای مشکلاتی که در مسیر روزنامهنگاری آرمانی وجود دارد، بررسی شده؛ مشکلاتی چون قوانین ناکارآمد، عدم دسترسی گسترده و نبود دولت الکترونیک به معنای عام آن، پارهای از این مشکلات در ایران است. در پایان ضمن برشمردن معایب و مزایای فضای مجازی، روزنامهنگاری آرمانی در ایران، بهرغم مشکلاتی که وجود دارد، قابل حصول و دسترسی تشخیص داده شد و میتوان آن را به عنوان شیوهای از روزنامهنگاری به حساب آورده از مزایای آن سود برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyberspace, giving new life to idealistic journalism for creating society in Iran

نویسندگان [English]

  • alireza nazari 1
  • mohammad mehdi forgani 2
1 allame tabatabaie university
2 Associate Professor Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

With ever spreading of Internet and consequently expansion of cyberspace, numerous societies have been emerged within this space and have left their marks on large number of human phenomenon. These important phenomenon include civil society and changes taken place in communications and media sectors that have provided an opportunity to civil society to create new experience namely idealistic journalism.
In this paper efforts have been made while defining civil society and impacts of cyberspace during the recent years on such society, to elaborate on idealistic journalism. This type of journalism, with reference to its root in European countries and theories developed by thinkers such as Habermas has been theoretically framed in discussions on public spher.
By using documentation and librarian methods, problems facing idealistic journalism, such as ineffective laws, limited access and lack of electronic government in general, which exist in Iran, have been discussed.
At the conclusion, by numerating advantages and disadvantages of cyberspace it became evident that despite existing problems, idealistic journalism is achievable and possible in Iran and it could be accepted as a sort of journalism and make use of its advantages

کلیدواژه‌ها [English]

  • iIdealistic Journalism
  • Civil Society
  • Cyberspace and Internet