بازنمایی ”ما“ و ”آنها“ : تصویر سفیدپوستان و مسلمانان در نشریات غرب پس از یازدهم سپتامبر 2001/ نوشتة :دکتر مریم ‌سادات غیاثیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعة حاضر با بهره گرفتن از الگوی ون دایک (1998) که به منظور ارائة نظریة رابطة میان گفتمان و ایدئولوژی صورت گرفته، بر آن است تا نشان دهد چگونه مسلمانان و سفیدپوستان به عنوان گروه‌های اجتماعی، در گفتمان به تصویر کشیده می‌شوند و چگونه گفتمان ایدئولوژیکی به عنوان وسیله‌ای برای تأیید تسلط گروهی بر گروه دیگر شکل می‌گیرد. همزمان این مطالعه، از تحلیل گفتمان انتقادی (تگفا) به عنوان روش‌شناسی استفاده می‌کند. هدف تحلیل گفتمان انتقادی آشکار کردن روابط قدرت پنهان و فرایندهای ایدتولوژیکی موجود در متون زبانی است که در این تحقیق، از مقوله‌های زبان‌شناختی نحو و واژگان، برای تحلیل متن استفاده شده است. نمونة مورد بررسی از دو روزنامة گاردین و دیلی‌تلگراف از انگلیس و دو مجلة تایم و نیوزویک از آمریکا در مدت زمان 12 سپتامبر 2001 تا 11 مارس 2002 انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بازنمایی ”گروه‌های خودی“ در راستای مثبت‌نمایی ”خود“ و بازنمایی ”گروه‌های غیرخودی“ در راستای منفی‌نمایی ”دیگران“ بوده است

کلیدواژه‌ها