بازنمایی ”ما“ و ”آنها“ : تصویر سفیدپوستان و مسلمانان در نشریات غرب پس از یازدهم سپتامبر 2001/ نوشتة :دکتر مریم ‌سادات غیاثیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعة حاضر با بهره گرفتن از الگوی ون دایک (1998) که به منظور ارائة نظریة رابطة میان گفتمان و ایدئولوژی صورت گرفته، بر آن است تا نشان دهد چگونه مسلمانان و سفیدپوستان به عنوان گروه‌های اجتماعی، در گفتمان به تصویر کشیده می‌شوند و چگونه گفتمان ایدئولوژیکی به عنوان وسیله‌ای برای تأیید تسلط گروهی بر گروه دیگر شکل می‌گیرد. همزمان این مطالعه، از تحلیل گفتمان انتقادی (تگفا) به عنوان روش‌شناسی استفاده می‌کند. هدف تحلیل گفتمان انتقادی آشکار کردن روابط قدرت پنهان و فرایندهای ایدتولوژیکی موجود در متون زبانی است که در این تحقیق، از مقوله‌های زبان‌شناختی نحو و واژگان، برای تحلیل متن استفاده شده است. نمونة مورد بررسی از دو روزنامة گاردین و دیلی‌تلگراف از انگلیس و دو مجلة تایم و نیوزویک از آمریکا در مدت زمان 12 سپتامبر 2001 تا 11 مارس 2002 انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بازنمایی ”گروه‌های خودی“ در راستای مثبت‌نمایی ”خود“ و بازنمایی ”گروه‌های غیرخودی“ در راستای منفی‌نمایی ”دیگران“ بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of “Us” and “Them”: Image of the Whites and Muslims in Western Publications in the Aftermath of Sept. 11, 2001

چکیده [English]

The present paper, by taking advantage of van Dijk’s pattern (1988) with an aim of presenting the theory of relationship between discourse and ideology, intends to show that how Muslims and the whites as the social groups are visualized in discourse and how ideological discourse takes shape as an instrument for the approval of the domination of one group over the other. Simultaneously, this study uses the critical discourse analysis (CDA) as a methodology. The purpose of the critical discourse analysis is to reveal the relationship of the hidden power and ideological processes existing in the linguistic texts and in this research the linguistic syntax and the terminology have been used for the analysis of the text. The samples have been selected from the two Guardian and Daily Express from Britain and the two Time Magazine and the Newsweek from the US in a period Sept. 12, 2001 up to March 11, 2002. The result of the research show that representation of the “insider groups” has been in line with positive presentation of “self” and representation of the “non-insider groups” in line with negative presentation of the “others”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Discourse
  • ideology
  • critical discourse analysis (CDA)
  • Sept. 11
  • the whites
  • Muslims
  • positive presentation of self
  • negative presentation of others