سوسور، ساختاگرایی و نظام‌های نمادین/ نوشتة :دیوید هوارث/ترجمة:نظام بهرامی‌کمیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به مقایسه اندیشه‌های زبان‌شناختی فردینان دوسوسور و لوی اشتراوس اختصاص یافته است. در این راستا سعی می‌شود موضوعاتی مثل رابطة دال و مدلول، جایگاه اسطوره‌ها در جامعه، نقش سوژه و همچنین انتقادات وارد بر رویکرد ساختارگرایی طرح و بررسی شوند. نشان دادن رابطة ساختارگرایی و نظریه گفتمان و نواقص مشترک آنها از دیگر مباحث این مقاله است. نویسنده معتقد است بسیاری از کاستی‌های نظریه ساختارگرایی مثل ذات  انگاری، عدم به کارگیری بینش تاریخی و فراموشی نقش سوژه‌ها در جامعه، در نظریة گفتمان نیز قابل مشاهده است. در پایان سعی شده است مهم‌ترین محدویت‌های نظریه سوسور و اشتراوس و راه‌حل‌های احتمالی تشریح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saussure, Structuralism and Symbolic Systems

چکیده [English]

The present paper has been dedicated to a comparison between linguistic thoughts of Ferdinand de Saussure and Lévi-Strauss. In this regard, effort will be made to discuss and examine subjects such as the relationship between the sign and the signifier, the place of myths in the society, the role of the subject as well as criticisms on the approach of structuralism. To show the relationship of the structuralism and the theory of discourse and their common defects are among other subject matters of this paper. The author believes that many deficiencies of the structuralism theory such as essential hypothesis, lack of using historical insight and forgetting the role of the subjects in the society, are visible in the theory of discourse. In conclusion efforts have been made to outline the most important restriction of the theory of Saussure and Lévi-Strauss and the possible solutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myths
  • Strauss
  • Saussure
  • discourse
  • sign
  • signifier
  • structuralism
  • linguistics