سوسور، ساختاگرایی و نظام‌های نمادین/ نوشتة :دیوید هوارث/ترجمة:نظام بهرامی‌کمیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به مقایسه اندیشه‌های زبان‌شناختی فردینان دوسوسور و لوی اشتراوس اختصاص یافته است. در این راستا سعی می‌شود موضوعاتی مثل رابطة دال و مدلول، جایگاه اسطوره‌ها در جامعه، نقش سوژه و همچنین انتقادات وارد بر رویکرد ساختارگرایی طرح و بررسی شوند. نشان دادن رابطة ساختارگرایی و نظریه گفتمان و نواقص مشترک آنها از دیگر مباحث این مقاله است. نویسنده معتقد است بسیاری از کاستی‌های نظریه ساختارگرایی مثل ذات  انگاری، عدم به کارگیری بینش تاریخی و فراموشی نقش سوژه‌ها در جامعه، در نظریة گفتمان نیز قابل مشاهده است. در پایان سعی شده است مهم‌ترین محدویت‌های نظریه سوسور و اشتراوس و راه‌حل‌های احتمالی تشریح شود.

کلیدواژه‌ها