مقابله با کاهش تیراژ شیوه‌های نوین پردازش مطلب /نوشتة :دکتر تژا میرفخرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آنچه پیش روی دارید، مقاله‌ای تحقیقی است که به آسیب‌شناسی شیوة پردازش سنّتی و مرسوم در نشریات ایرانی و مقایسة آن با شیوه‌های نوین پردازش در کشورهای صنعتی می‌پردازد. قسمت اول مقالة حاضر به تحلیل شیوة پردازش نوینی می‌پردازد که عمدة نشریات کشورهای صنعتی به شکلی فزاینده از آن استفاده می‌کنند و قسمت دوم مقاله به تحلیل انتقادی شیوة پردازش سنّتی مرسوم در نشریات ایرانی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها