مقابله با کاهش تیراژ شیوه‌های نوین پردازش مطلب /نوشتة :دکتر تژا میرفخرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آنچه پیش روی دارید، مقاله‌ای تحقیقی است که به آسیب‌شناسی شیوة پردازش سنّتی و مرسوم در نشریات ایرانی و مقایسة آن با شیوه‌های نوین پردازش در کشورهای صنعتی می‌پردازد. قسمت اول مقالة حاضر به تحلیل شیوة پردازش نوینی می‌پردازد که عمدة نشریات کشورهای صنعتی به شکلی فزاینده از آن استفاده می‌کنند و قسمت دوم مقاله به تحلیل انتقادی شیوة پردازش سنّتی مرسوم در نشریات ایرانی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coping with Reduction of Circulation New Method to Processing Content

چکیده [English]

What is before you, is a research paper deals with the pathology of the traditional processing method in the Iranian publications and its comparison with the new processing methods in industrialized countries. The first part of the present paper analyzes a new processing method which is increasingly being used by major publications in industrialized countries and the second part of the paper will critically analyze the traditional processing method which is commonly used in the Iranian publications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oral culture
 • new processing method
 • visual processing
 • oral processing
 • writing content
 • eye rotation
 • reading in flock or in fragmentation
 • how to benefit the audience
 • replay meaning
 • highlighting meaning
 • structural factors