ادبیات و روزنامه‌نگاری /نوشتة :علی‌اکبر قاضی‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روزنامه‌نگار را می‌توان به اعتبار حرفه‌ای که دارد، نویسنده و ادیب دانست؟
در جامعه ما هنوز این تصور رایج است که هر کس قدرت بیشتری در نگارش و کاربرد آرایه‌های کلامی دارد، می‌تواند روزنامه‌نگار باشد.
ادبیات و روزنامه‌نگاری هر دو به کلام و مفاهیم کلامی وابسته‌اند و در هر دو نوشتن، ابزار انتقال معانی به‌شمار می‌آید. اما زمینة اشتراک این دو حرفه، در همین نکته ختم می‌شود. این تلقی که خبرنگار هر قدر به هنرهای نگارشی بیشتر مسلط باشد، در حرفة خود توفیق بیشتری خواهد داشت، درست است. چنین فرایندی را نباید به این معنا فرض کرد که روزنامه‌نگار، ادیب هم هست. نوشتن در مجموع سهم ناچیزی از مجموع مهارت‌های روزنامه‌نگارانه دارد. سهم قابل اعتناتر به جست‌وجو، کشف و قدرت استنتاج روزنامه‌نگار ربط می‌باید. در عین حال قدرت بهره‌گیری از هنرهای ادبی، در همة زمینه‌های روزنامه‌نگاری کاربرد برابری ندارد. از جمله این نقش در گزارش‌های انسان‌محور و گزارش از پدیده چشمگیرتر در زمینه‌هایی چون خبرنویسی یا مصاحبه، کم‌اثرتر است.
در هر حال این دو عرصه را نمی‌توان یکسان دانست اما این نکته واقعیت دارد که روزنامه‌نگار مسلط‌تر به دقایق بلاغت، معنا و صنایع ادبی در کار خود تواناتر است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literature and Journalism

چکیده [English]

 
Could the journalist, based on the profession he holds, be considered as the writer or a scholar?
This assumption is still prevalent in our society that every person who has more power in writing and application of verbal arrays could become a journalist.
The literature and journalism are both dependent on language and verbal concept and writing in both is considered as the tool for transferring the meaning. But the common field of these two professions ends in the same point. This interpretation is correct that the journalist would gain more success in his profession if he is more dominant over the arts of writing. Such a process should not be assumed in this sense that the journalist is also a literate. Overall, writing has a meager share in the total journalistic skills. The more noticeable share is related to the searching, discovery and deduction power of the journalist. In the meantime, the power of utilizing literary arts has no equal application in all the fields of journalism. This role is less effective in the human-based reports and reporting more impressive phenomenon in such fields as news writing or interview.
However, these two domains cannot be considered as being equal but this point is true that the journalist who is more dominant on the minutes of eloquence, meaning and literary industries is more capable in his accomplishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literature
  • literary writing
  • journalism
  • media writing
  • orthography