ادبیات رسانه‌ای با نگاه به آئین نگارش در مطبوعات/نوشتة:احمد توکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله سعی شده است، اصول درست‌نویسی در مطبوعات با مثال‌های عینی و کاربردی ارائه شود. در مقدمه ـ به لحاظ سبک و آیین نگارش ـ ویژگی‌های یک نوشتة خوب مطرح، و در ادامة برخی غلط‌های رایج در سطح رسانه‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها