در آمدی بر زبان تصویر در رسانه خوانده صفحه، بدون قرائت متن /نوشتة :احمدرضا دالوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با اشاره به دو نظام ارتباطی نامشابه، یعنی ” نظام ارتباط کلامی“ و ” نظام ارتباط تصویری“ و با تأکید بر حضور پارادوکسیکال و توأمان این دو نظام ارتباطی در رسانه‌های چاپی، نگاه خود را بر «نظام ارتباط تصویری» متمرکز می‌سازد و در این رهگذر، به عناصری از زبان تصویری مؤثر در رسانه می‌پردازد که بیشتر ”احساس“ متمرکز تا ”رؤیت“ و به همین علت، چنین مقوله‌ای از دایرة درک مخاطبان غیرمتخصص می‌گریزد و حتی در نزد افرادی که به طور تجربی، زبان تصویری در رسانه را کسب کرده‌اند، به درستی جا نیفتاده است.
دامنة بحث این مقاله، از ”گرید“ تا ”صنعت چاپ“ را در برمی‌گیرد و در عین حال به فهم خوانش یک صفحة چاپی که با تکنیک‌های مختلف زبان تصویری سازماندهی شده است، یاری می‌رساند

کلیدواژه‌ها