در آمدی بر زبان تصویر در رسانه خوانده صفحه، بدون قرائت متن /نوشتة :احمدرضا دالوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با اشاره به دو نظام ارتباطی نامشابه، یعنی ” نظام ارتباط کلامی“ و ” نظام ارتباط تصویری“ و با تأکید بر حضور پارادوکسیکال و توأمان این دو نظام ارتباطی در رسانه‌های چاپی، نگاه خود را بر «نظام ارتباط تصویری» متمرکز می‌سازد و در این رهگذر، به عناصری از زبان تصویری مؤثر در رسانه می‌پردازد که بیشتر ”احساس“ متمرکز تا ”رؤیت“ و به همین علت، چنین مقوله‌ای از دایرة درک مخاطبان غیرمتخصص می‌گریزد و حتی در نزد افرادی که به طور تجربی، زبان تصویری در رسانه را کسب کرده‌اند، به درستی جا نیفتاده است.
دامنة بحث این مقاله، از ”گرید“ تا ”صنعت چاپ“ را در برمی‌گیرد و در عین حال به فهم خوانش یک صفحة چاپی که با تکنیک‌های مختلف زبان تصویری سازماندهی شده است، یاری می‌رساند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Visual Language in the Media Reading the Page without Reading the Text

چکیده [English]

 
The present paper by referring to the two anonymous communication systems, i.e. “Verbal Communication System” and “Visual Communication System” and while emphasizing the paradoxical and joint presence of the two communication systems in the print media, focuses its look at the “Visual Communication System” and in this regard, reviews factors of the effective visual language in the press which are “felt” more than being “seen”. For this reason, such a category escapes from the understanding circle of non-expert audiences and even in the case of people who have become acquainted with the visual language in the media, it has not soundly been understood.
The scope of the discussion of this paper embodies from “grade” to the “print industry” and at the same time contributes to the understanding of reading a print page which has been organized with different techniques of the visual language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Designing factors
  • frame
  • grade and page layout
  • digitalism
  • illustration
  • bookmark