نظرات و ایدئولوژی‌ها در مطبوعات /نوشتة :تئون ای. ون‌دایک، /ترجمة :زهرا حداد و کوثر شهنی ویرایش ترجمه :دکتر پیروز ایزدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله ضمن تشریح ارتباط نظری گفتمان، ایدئولوژی و جامعه به بیان کارکردهای سه‌گانه ایدئولوژی یعنی کارکردهای اجتماعی، ساختارهای شناختی و بیان بازتولید گفتمانی می‌پردازد  و با بهره‌گیری از مفهوم «الگو»، نحوة ربط شناخت اجتماعی و اذهان فردی را توضیح می‌دهد و بر این اساس، الگوی ذهنی را بازنمایی ذهنی هر تجربه تعریف می‌کند و سپس با بیان و توضیح مقالات و مضامین تحلیل ایدئولوژیکی و گفتمانی متن رسانه‌ای یا به عبارتی، ساختارهای گفتمان یعنی واژگان، گزاره‌ها، دلالت ضمنی و ... با ذکر مثال‌هایی از روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست، نظرات و ایدئولژی موجود در سرمقاله و ستون یادداشت این دو روزنامه را تحلیل و نقد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opinions and Ideologies in the Press

چکیده [English]

The paper while describing the theoretical connection of the discourse, ideology and the community elaborates on the triple functions of the ideology, that is to say the social applications, cognition structures and expression and reproduction of discourse and by benefiting from the concept of “pattern”, describes the connection between social recognition and individual minds and on this basis, defines the mental pattern as the subjective representation of each experience and then by expressing and explaining the categories and themes of the ideological and discursive analysis of the media text or, in other words, the structures of the discourse, that is, words, propositions, implicit implications and ... by mentioning examples from the New York Times and the Washington Post, analyzes and critiques the opinions and ideologies in the editorials and columns of the two newspapers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • discourse
  • cognitive structures
  • pattern
  • opinions
  • implicit implication
  • positional coherence