نظرات و ایدئولوژی‌ها در مطبوعات /نوشتة :تئون ای. ون‌دایک، /ترجمة :زهرا حداد و کوثر شهنی ویرایش ترجمه :دکتر پیروز ایزدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله ضمن تشریح ارتباط نظری گفتمان، ایدئولوژی و جامعه به بیان کارکردهای سه‌گانه ایدئولوژی یعنی کارکردهای اجتماعی، ساختارهای شناختی و بیان بازتولید گفتمانی می‌پردازد  و با بهره‌گیری از مفهوم «الگو»، نحوة ربط شناخت اجتماعی و اذهان فردی را توضیح می‌دهد و بر این اساس، الگوی ذهنی را بازنمایی ذهنی هر تجربه تعریف می‌کند و سپس با بیان و توضیح مقالات و مضامین تحلیل ایدئولوژیکی و گفتمانی متن رسانه‌ای یا به عبارتی، ساختارهای گفتمان یعنی واژگان، گزاره‌ها، دلالت ضمنی و ... با ذکر مثال‌هایی از روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست، نظرات و ایدئولژی موجود در سرمقاله و ستون یادداشت این دو روزنامه را تحلیل و نقد می‌کند.

کلیدواژه‌ها