معنی‌شناسی ارزشی و موضع‌گیری ایدئولوژیک در گفتمان روزنامه‌نگاری /نوشتة:پی.آر.آر.وایت، ترجمة :دکتر پیروز ایزدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله برای کشف سازوکارهای زبانی، چارچوب جدیدی ارائه می‌کند. براساس این سازوکارهاست که گزارش‌های خبری در روزنامه‌های به اصطلاح دارای قطع بزرگ که از محتوای جدی‌تری برخوردارند، می‌توانند ادعای بی‌طرفی و عینیت داشته باشند و در همان حال از کارکرد ایدئولوژیک تأکید نظام‌های خاص ارزشی و اعتقادی، استمرار آنها و نیز طبیعی جلوه دادن آنها برخوردار باشند. مقاله حاضر مشخصاً بر کار ارزش‌گذاری در این متون تمرکز می‌کند. هدف از این کار آن است که خوانندگان در موضعی قرار گیرند که از یک گرایش خاص طرفداری کنند و یا با آن مخالفت ورزند. انجام این کار با استفاده از پژوهش‌های کسانی میسر شده است که طی یک دهة گذشته آنچه را که ”چارچوب ارزیابی“ خوانده می‌شود، پدید آورده‌اند. همچنین توجه ویژه‌ای به سازوکارهایی نشان داده می‌شود که براساس آنها موضوع‌گیری ارزشی به صورت غیرمستقیم و یا پنهان فعال می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluative Semantics and Ideological Positioning in Journalistic Discourse

چکیده [English]

The present paper presents a new framework for the discovery of language mechanisms. It is on the basis of these mechanisms that news reporting in the so-called broadsheet newspapers which enjoy more serious content, could have the claim of impartiality and objectivity and at the same time enjoy the ideological application of emphasis of specific value and ideological systems, their consistency and also demonstrating them as being natural. The present paper specifically focuses on evaluation in these texts. The purpose is to put the readers in a position to either support a specific tendency or oppose it. Realization of such an effort has become possible through using the researches of those who in the past decade have created what is called the “evaluation framework”. Also, special attention is being paid to the mechanisms on which basis evaluative positioning becomes activated either indirectly or hidden

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • evaluation
  • assessment
  • position
  • objectivity
  • mentality
  • news reporting
  • orientation
  • journalism