معنی‌شناسی ارزشی و موضع‌گیری ایدئولوژیک در گفتمان روزنامه‌نگاری /نوشتة:پی.آر.آر.وایت، ترجمة :دکتر پیروز ایزدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله برای کشف سازوکارهای زبانی، چارچوب جدیدی ارائه می‌کند. براساس این سازوکارهاست که گزارش‌های خبری در روزنامه‌های به اصطلاح دارای قطع بزرگ که از محتوای جدی‌تری برخوردارند، می‌توانند ادعای بی‌طرفی و عینیت داشته باشند و در همان حال از کارکرد ایدئولوژیک تأکید نظام‌های خاص ارزشی و اعتقادی، استمرار آنها و نیز طبیعی جلوه دادن آنها برخوردار باشند. مقاله حاضر مشخصاً بر کار ارزش‌گذاری در این متون تمرکز می‌کند. هدف از این کار آن است که خوانندگان در موضعی قرار گیرند که از یک گرایش خاص طرفداری کنند و یا با آن مخالفت ورزند. انجام این کار با استفاده از پژوهش‌های کسانی میسر شده است که طی یک دهة گذشته آنچه را که ”چارچوب ارزیابی“ خوانده می‌شود، پدید آورده‌اند. همچنین توجه ویژه‌ای به سازوکارهایی نشان داده می‌شود که براساس آنها موضوع‌گیری ارزشی به صورت غیرمستقیم و یا پنهان فعال می‌شود

کلیدواژه‌ها