خط و زبان رسانه‌ها از دیدگاه حقوقی /نوشتة: دکتر محسن اسماعیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خط و زبان از عناصر اصلی فرهنگ و هویت هر ملت است. از سوی دیگر رسانه‌ها با قدرت شگرفی که پیدا کرده‌اند می‌توانند در حفظ و تقویت این هویت یا تضعیف و نابودی آن تأثیر فراوانی داشته باشند. به همین جهت در قوانین مربوط به رسانه‌ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، مقرراتی راجع به خط و زبان مورد استفاده وجود دارد.
این مقاله پس از توضیح انواع چالش‌ها و راهبردهای حقوقی موجود در این زمینه، قوانین معتبر و لازم‌الاجرا در کشورمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. اصل پانزدهم قانون اساسی، قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جملة این مقررات است

کلیدواژه‌ها