ساخت و محتوای مطبوعات عامه پسند: تحلیل محتوای صفحة اول هجده نشریه عامه‌پسند ن/وشتة :سیّدمحمد مهدیزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله که خلاصه یک پژوهش علمی با روش تحلیل محتوا بر روی صفحه اول هجده نشریه عامه‌پسند ایرانی است، ضمن توصیف و تحلیل داده‌های به دست آمده نتیجه می‌گیرد که موضوعات و رویدادهای هنری و ورزشی و بالطبع ستاره‌های ورزشی و هنری براساس ارزش خبری «شهرت»، بیشترین سهم را در صفحه اول نشریات عامه‌پسند دارند. این نشریات موضوعات و رویدادهایی را برجسته می‌کنند که بیش از آنکه به «ساختار» مربوط باشند به «فرد» مربوط‌اند و بیشتر با علایق و سلایق عامه در زندگی روزمره تناسب و سازگاری دارد. ایجاد جاذبه‌های بصری و نمایش رسانه‌ای با اهداف گوناگون مثل فروش بیشتر و سودآوری، از جمله شگردهای نشریات عامه‌پسند ایرانی است.

کلیدواژه‌ها