ساخت و محتوای مطبوعات عامه پسند: تحلیل محتوای صفحة اول هجده نشریه عامه‌پسند ن/وشتة :سیّدمحمد مهدیزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله که خلاصه یک پژوهش علمی با روش تحلیل محتوا بر روی صفحه اول هجده نشریه عامه‌پسند ایرانی است، ضمن توصیف و تحلیل داده‌های به دست آمده نتیجه می‌گیرد که موضوعات و رویدادهای هنری و ورزشی و بالطبع ستاره‌های ورزشی و هنری براساس ارزش خبری «شهرت»، بیشترین سهم را در صفحه اول نشریات عامه‌پسند دارند. این نشریات موضوعات و رویدادهایی را برجسته می‌کنند که بیش از آنکه به «ساختار» مربوط باشند به «فرد» مربوط‌اند و بیشتر با علایق و سلایق عامه در زندگی روزمره تناسب و سازگاری دارد. ایجاد جاذبه‌های بصری و نمایش رسانه‌ای با اهداف گوناگون مثل فروش بیشتر و سودآوری، از جمله شگردهای نشریات عامه‌پسند ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Making and Content of Popular Press: Analysis of Front Page of Eighteen Popular Publications

چکیده [English]

The present article, which is the summary of a scientific research work based on content analysis method on the front page of eighteen popular Iranian publications, while describing and analyzing the obtained data, come to the conclusion that artistic and sports subjects and events and naturally sport and art stars on the basis of the news value of “fame”, enjoy the largest share on the front page of the popular magazines. These journals highlight those topics and events that are related to the “individual” more than being related to “structure” and are more relevant to the interests and tastes of the public in everyday life. Creating visual attractions and media display with different purposes, such as more sales and profitability, are among the techniques of the popular Iranian publications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Popular press
  • cultural and ideological consistency
  • progression
  • power block
  • media display
  • star-making