آمار در اخبار: ارتباط مراکز آمار ملی با رسانه‌های خبری /نوشتة :مهناز درّی‌منش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با تأکید بر اهمیت برقراری ارتباط مطلوب بین مراکز آماری با رسانه‌های خبری، به بررسی اهمیت آمارهای رسمی برای ملت‌ها و دولت‌ها می‌پردازد. همچنین نشان داد ارزش آمار و بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به آن را از وظایف مراکز ملی آماری می‌داند که این امر فقط از طریق رسانه‌های عمومی امکان‌پذیر است. در ادامه عناصر اصلی در ارتباط بین ادارة آمار و رسانه‌های خبری برشمرده می‌شوند و به چگونگی دسترسی رسانه‌های خبری به آمار، شیوة نوشتن نسخ خبری آماری و نحوة برگزاری کنفرانس‌های خبری و جلسه‌های اطلاع‌رسانی اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها