آمار در اخبار: ارتباط مراکز آمار ملی با رسانه‌های خبری /نوشتة :مهناز درّی‌منش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با تأکید بر اهمیت برقراری ارتباط مطلوب بین مراکز آماری با رسانه‌های خبری، به بررسی اهمیت آمارهای رسمی برای ملت‌ها و دولت‌ها می‌پردازد. همچنین نشان داد ارزش آمار و بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به آن را از وظایف مراکز ملی آماری می‌داند که این امر فقط از طریق رسانه‌های عمومی امکان‌پذیر است. در ادامه عناصر اصلی در ارتباط بین ادارة آمار و رسانه‌های خبری برشمرده می‌شوند و به چگونگی دسترسی رسانه‌های خبری به آمار، شیوة نوشتن نسخ خبری آماری و نحوة برگزاری کنفرانس‌های خبری و جلسه‌های اطلاع‌رسانی اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistics in News: Relationship between National Statistical Centers and News Media

چکیده [English]

By emphasizing the importance of establishing a desirable link between statistical centers and news media, the paper examines the importance of official statistics for the nations and governments. It also considers showing the value of statistics and raising public awareness towards it, as the task of statistical centers which is only possible through the public media. In continuation, the main elements in the relationship between the statistics office and the news media are cited and reference is being made to how the news media can gain accesses to the statistics, the method of writing statistical news copies and the way news conferences and briefing sessions are organized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Official statistics
  • political currents
  • statistical news
  • statistical product
  • adducible statistics