مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای /نوشتة :دکتر علی‌اصغر کیا

چکیده

این مقاله پس از بیان اهمیت فرهنگ در سازمان رسانه‌ای و ارتباط میان فرهنگ و مدیریت، به توصیف و تحلیل تفاوت‌های مدیریتی در دو شبکة رسانه‌ای بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که اگر سازمانی توانایی سازگاری با محیط را داشته باشد با فرهنگ نیر می‌تواند سازگاری داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها