مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی/نوشتة :اکبر نصراللهی

چکیده

مقاله پس از تعریف مفهومی چینش اخبار و نقش اهمیت آن در فعالیت‌های سردبیری، به دو سطح چینش اخبار اشاره می‌کند و پنج الگوی چینش اخبار در رسانه‌ها را برمی‌شمارد. نقش تولید و نقش سردبیران، دو عامل مؤثر در چینش اخبار است که نویسنده به توضیح و تشریح آنها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها