مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی/نوشتة :اکبر نصراللهی

چکیده

مقاله پس از تعریف مفهومی چینش اخبار و نقش اهمیت آن در فعالیت‌های سردبیری، به دو سطح چینش اخبار اشاره می‌کند و پنج الگوی چینش اخبار در رسانه‌ها را برمی‌شمارد. نقش تولید و نقش سردبیران، دو عامل مؤثر در چینش اخبار است که نویسنده به توضیح و تشریح آنها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection Management of Radio and Television News

چکیده [English]

The present paper, after defining the concept of news stories selection and its role and importance in editorial activities, makes a reference to the two levels of news selection and presents five patterns for the selection of news in the media. The role of production and the role of editors are the two effective factors in the selection of news which are described and outlined by the author.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Agenda-setting
  • news selection
  • patterns for news selection
  • organizational factors
  • external organizational factors