رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی: مفهوم، ویژگی‌ها، پیشینة تاریخی و علل بحران آن در دو دهة پایانی قرن بیستم /نوشتة :دکتر علیرضا پاکدهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله، بخشی از یک پژوهش دانشگاهی است که به دلیل اهمیت و جایگاه رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی و فراز و فرود آن، به شرح و بسط مفهوم، ویژگی‌ها، پیشینة تاریخی و علل شکل‌گیری و همچنین علل بحران آن در دو دهة پایانی قرن بیستم اختصاص یافته و در سه بخش تنظیم شده است.
در بخش نخست این مقاله به مفهوم و ویژگی‌های رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی و مشخصات فضای عمومی از دیدگاه صاحب‌نظران علوم ارتباطات پرداخته شده، و در بخش دوم آن نیز چگونگی شکل‌گیری و پیشینة تاریخی این نظام رادیو ـ تلویزیون مطرح شده است. بخش سوم مقاله هم به علل بحران رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی، یعنی علل ایدئولوژیک، اقتصادی، مقررات‌گذاری بین‌المللی، و تکنولوژیک آن در دو دهة پایانی قرن بیستم اختصاص دارد و سرانجام، یک نتیجه‌گیری کلی پایان بخش مقاله است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RadioTelevision Public Sector, Concept, Features, Historical Background and Reasons for its Crisis in Two Final Decades of 20th Century

چکیده [English]

 
This paper is part of an academic research that, due to the importance and the status of the radio-television public service and its ups and downs, is allocated to the description extension of the concept, characteristics, historical background and causes for the formation, as well as the causes for its crisis in the last two decades of the 20th century and formulated in three sections. The first part of the paper, deals with the concept and characteristics the radio-television public service and characteristics of the public space from the point of view of communications science experts, and in the second part, the formation and historical background of this radio-television system have been raised. The third part of the paper deals with the causes of the crisis of radio-television public service, i.e. its ideological, economic, international regulation, and technological causes in the last two decades of the twentieth century, and finally, a general conclusion is the final part of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Radio-television public service
  • public space
  • neoliberalism
  • deregulation
  • privatization and globalization