رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی: مفهوم، ویژگی‌ها، پیشینة تاریخی و علل بحران آن در دو دهة پایانی قرن بیستم /نوشتة :دکتر علیرضا پاکدهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله، بخشی از یک پژوهش دانشگاهی است که به دلیل اهمیت و جایگاه رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی و فراز و فرود آن، به شرح و بسط مفهوم، ویژگی‌ها، پیشینة تاریخی و علل شکل‌گیری و همچنین علل بحران آن در دو دهة پایانی قرن بیستم اختصاص یافته و در سه بخش تنظیم شده است.
در بخش نخست این مقاله به مفهوم و ویژگی‌های رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی و مشخصات فضای عمومی از دیدگاه صاحب‌نظران علوم ارتباطات پرداخته شده، و در بخش دوم آن نیز چگونگی شکل‌گیری و پیشینة تاریخی این نظام رادیو ـ تلویزیون مطرح شده است. بخش سوم مقاله هم به علل بحران رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی، یعنی علل ایدئولوژیک، اقتصادی، مقررات‌گذاری بین‌المللی، و تکنولوژیک آن در دو دهة پایانی قرن بیستم اختصاص دارد و سرانجام، یک نتیجه‌گیری کلی پایان بخش مقاله است.
 

کلیدواژه‌ها