نگاهی به چالش‌ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مدیریت مطبوعات در ایران نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت رسانه (مطبوعات) /نوشتة :دکتر علی گرانمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله خلاصة پژوهشی پیرامون وضعیت فرهنگ سازمانی حاکم بر روزنامه‌های صبح و عصر تهران و تأثیر آن بر شیوه مدیریت مطبوعات است که در سال 83 تهیه و در قالب رسالة دورة دکترا ارائه شده است. در بخشی از این پژوهش محقق با نظرسنجی از 500 خبرنگار و روزنامه‌نگار 36 روزنامة شهر تهران و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات آن سعی کرد با تکیه بر عوامل مختلف درون سازمانی و بیرون سازمانی به این واقعیت اشاره کند که ضعف کیفی و کمّی مطبوعات داخلی تنها بر اثر عوامل سازمانی نیست و دلیل مهم آن ضعف روحیه و انگیزة روزنامه‌نگاران و حاکمیت فرهنگ سازمانی ضعیف است. آنچه در ادامه می‌آید بخشی از نتایج این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها