نگاهی به چالش‌ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مدیریت مطبوعات در ایران نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت رسانه (مطبوعات) /نوشتة :دکتر علی گرانمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله خلاصة پژوهشی پیرامون وضعیت فرهنگ سازمانی حاکم بر روزنامه‌های صبح و عصر تهران و تأثیر آن بر شیوه مدیریت مطبوعات است که در سال 83 تهیه و در قالب رسالة دورة دکترا ارائه شده است. در بخشی از این پژوهش محقق با نظرسنجی از 500 خبرنگار و روزنامه‌نگار 36 روزنامة شهر تهران و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات آن سعی کرد با تکیه بر عوامل مختلف درون سازمانی و بیرون سازمانی به این واقعیت اشاره کند که ضعف کیفی و کمّی مطبوعات داخلی تنها بر اثر عوامل سازمانی نیست و دلیل مهم آن ضعف روحیه و انگیزة روزنامه‌نگاران و حاکمیت فرهنگ سازمانی ضعیف است. آنچه در ادامه می‌آید بخشی از نتایج این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at Social, Economic and Cultural Challenge of Media Management in Iran The Role of Organizational Culture in Media (Press) Management

چکیده [English]

The present paper is an abstract of the research work on the situation of organizational culture governing over the morning and evening newspapers in Tehran and its impact on the management style of the press which was prepared in the form of a PhD thesis in the year 1383 (2004-2005). In some part of the research, the researcher, with a survey of 500 reporters and journalists of 36 newspapers in Tehran, and after analyzing its information, by relying on different internal and external organizational factors tried to point out the fact that the qualitative and quantitative weakness of domestic press are not due to organizational factors rather its main reason is the weakness of motivation of the journalists and the sovereignty of weak organizational culture. What follows is part of the results of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role
  • organizational culture
  • media management