ساختار سازمان‌های رسانه‌ای نوشتة استفان لیسی، آردیس بی.شون جان لبلانس ویکس /ترجمة :دکتر پرویز ایزادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله پس از توصیف و تعریف مفهوم ساختار سازمان رسانه‌ای، به معرفی و تبیین چهار رهیافت در مدیریت از جمله مدیریت رسانه‌ها تحت عنوان «رهیافت کلاسیک»، «رهیافت انسان‌گرا»، «رهیافت پیشامد احتمالی» و «رهیافت موقعیتی (وضعیتی) می‌پردازد و با اشاره به اهمیت طراحی سازمان‌های رسانه‌ای، متغیرهای مهمی را که باید در طراحی سازمان‌ها مدنظر قرار گیرند چنین برمی‌شمارد: وحدت فرماندهی، حوزه کنترل، تقسیم کار و تفکیک بخش‌ها از یکدیگر. تأثیرات رسمی و غیررسمی ساختار بر سازمان‌های رسانه‌ای نکته دیگری است که در مقاله به آن پرداخته می‌شود

کلیدواژه‌ها