ساختار سازمان‌های رسانه‌ای نوشتة استفان لیسی، آردیس بی.شون جان لبلانس ویکس /ترجمة :دکتر پرویز ایزادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله پس از توصیف و تعریف مفهوم ساختار سازمان رسانه‌ای، به معرفی و تبیین چهار رهیافت در مدیریت از جمله مدیریت رسانه‌ها تحت عنوان «رهیافت کلاسیک»، «رهیافت انسان‌گرا»، «رهیافت پیشامد احتمالی» و «رهیافت موقعیتی (وضعیتی) می‌پردازد و با اشاره به اهمیت طراحی سازمان‌های رسانه‌ای، متغیرهای مهمی را که باید در طراحی سازمان‌ها مدنظر قرار گیرند چنین برمی‌شمارد: وحدت فرماندهی، حوزه کنترل، تقسیم کار و تفکیک بخش‌ها از یکدیگر. تأثیرات رسمی و غیررسمی ساختار بر سازمان‌های رسانه‌ای نکته دیگری است که در مقاله به آن پرداخته می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structure of Media Organizations

چکیده [English]

The paper, after describing and defining the concept of the structure of media organizations, introduces and clarifies four approaches in management, including media management under the titles “classical approach”, “humanistic approach”, “probabilistic event approach”, and “situational approach” and, while referring to the importance of designing media organizations, considers the important variables that should be taken into account in the designing of the organizations as: unity of command, control area, division of labor, and separation of sections from each other. The formal and informal effects of the structure on media organizations is another point that is deals with in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational structure
  • classical approach
  • humanistic approach
  • probabilistic event approach
  • situational approach
  • bureaucracy theory
  • scientific management
  • division of labor
  • participatory management
  • managerial behavior