«استقلال تحریریه‌ای» روزنامه‌نگاران و مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها / نوشتة :دکترکاظم معتمدنژاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با اشاره به نقش روزنامه‌نگاران در تأمین مصالح و منافع عمومی جامعه و ضرورت استقلال آنها از قدرت سیاسی و منافع اقتصادی صاحبان سرمایه، بر ضرورت مشارکت اعضای تحریه‌ها در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها تحت عنوان «شرکت تحریریه‌ای» تأکید می‌کند و با ذکر موارد و نمونه‌هایی از این اقدام در کشور فرانسه به سیر پیدایش و گسترش «شرکت‌های تحریریه‌ای» در رسانه‌های این کشور به ویژه روزنامه‌های لوموند و فیگارو می‌پردازد و تأسیس مجمع مشورتی دائمی شرکت‌های روزنامه‌نگاران فرانسه را یکی از اقدام‌های مهم برای تحکیم و تقویت جایگاه سیاسی و اجتماعی «شرکت‌های تحریریه‌ای» با شرکت‌های روزنامه‌نگاران فرانسه در سال‌های اخیر می‌داند. مقاله همچنین به حمایت‌های پل ریکو فیلسوف و اندیشمند فقید فرانسه از شرکت‌های تحریریه‌ای اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها