بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تأکید بر شبکه‌های ماهواره‌ای/ نوشتة : جعفر زلفعلی‌فام، داود ابراهیم‌پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای در طول ده سال گذشته مسئله‌ای جهانی شده و مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. این مقاله با تأکید بر آرای آنتونی گیدنز، استوارت هال و ریچارد جنکینز در مورد چگونگی هویت اجتماعی، به دنبال بررسی تجربی فرضیة گسسته شدن شکل‌های هویت اجتماعی از موقعیت‌های ساختاری و پیوند آن با خصوصیات فرهنگی است. برای آزمودن این فرضیه، متغیرهایی مثل جنس، مدیریت بدن، میزان دینداری، اقتدار خانوادة سنتی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، روی نمونة 377 نفری از دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های پیام‌نور استان آذربایجان‌شرقی، مورد مطالعه قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات این پژوهش روش پیمایش بود که اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه همراه با مصاحبه جمع‌آوری گردید. جمعیت نمونه با روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و با استفاده از فرمول پیشنهادی فادی (Foddy) تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون‌های آماری پارامتریک چون، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه 0ne-Way آزمون تعقینی LSD و آزمون T دو گروه مستقل استفاده شده است.نگاهی به بخش عظیمی از برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، که مخصوص جوانان تهیه و پخش می‌شود، نشان می‌دهد که این محصولات چگونه در کار تولید شکلی آرمانی از زندگی هستند. در این مورد نتایج تحقیق نشان می دهد که داشتن ماهواره در منزل و تماشای برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای رابطة معنی‌داری با متغیرهایی دارد که آشکارا دلالت فرهنگی دارند. بدین معنا که تماشای برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای بیشترین تأثیر و ارتباط را با خصوصیات فرهنگی شکل‌دهنده به هویت اجتماعی افراد دارد تا خصوصیات ساختاری. بنابراین یافته‌های این تحقیق فرضیة گسسته شدن شکل‌های هویت اجتماعی از موقعیت‌های ساختاری و پیوند آن با خصوصیات فرهنگی را تأیید می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Effect of Culture Industry on Social Identity with Emphasis on Satellite TV Networks

چکیده [English]

Direct broadcast of TV programs through satellite networks in the past 10 years has become a global issue and attracted the attention of different countries. The present paper by emphasizing the ideas of Anthony Giddens, Stewart Hall and Richard Jenkins, on the social identity, is looking for an empirical survey of the hypothesis of disconnection of the forms of social identity from structural situations and their connection with cultural characteristics. To test this hypothesis, variables such as gender, body management, degree of religiosity, authority of the traditional family, cultural asset, economic capital and socio-economic base on a sample of 377 male and female students studying in Payam-e Noor universities of East Azarbaijan Province, was studied. The method of collecting information for this research work was the survey method and the required information was collected by a questionnaire accompanied with interviews. The sample population was determined through multi-stage cluster sampling and by using the proposed Foddy formula. To analyze the data, parametric statistical tests such as analysis of the One-Way Variance, the LSD test and the T-test of the two independent groups were used.
A glance at the vast majority of the satellite television programs that are produced and broadcast specifically for young people, shows that how these products are in the process of producing an ideal form of life. In this case, the results of the research show that having the satellite at home and watching satellite TV programs have a significant relationship to the variables that clearly have cultural implications. That is, watching programs of the satellite networks has the most effect and relevance with cultural characteristics shaping the social identity of individuals rather than structural features. Therefore, the findings of this research confirm the hypothesis of disconnection of forms of social identity from structural position and their connection with cultural characteristics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite
  • social identity
  • cultural asset
  • body management
  • degree of religiosity
  • authority of traditional family