بررسی نقش رسانه ها در شکل‌گیری انقلاب‌های رنگی / نوشته : دکتر علی گرانمایه‌پور، زینب شریفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آیا رسانه‌های ارتباط جمعی به‌ویژه فناوری‌های نوین ارتباطی در به وجود آمدن جریانات سیاسی نرم و بدون خشونت که معروف به انقلاب‌های رنگین هستند، نقش ویژه‌ای داشته‌اند؟ مقالة حاضر ضمن تشریح کوتاه وقایع چند کشور اروپای شرقی و انقلاب‌های نرم آنها، ویژگی‌های مشترک رخدادهای پیش آمده، جهانی شدن ـ که یکی از مؤلفه‌های آن به وجود آمدن رسانه‌های نوین است ـ و کاربرد فناوری‌های نوین ارتباطی ـ اطلاعاتی به‌ویژه اینترنت توسط نخبگان، احزاب، جنبش‌های مردمی، نهادهای مدنی و بنیادها به این نتیجه می‌رسد که رسانه‌ها در افزایش آگاهی و مشارکت سیاسی مردم، رهبری افکار عمومی، به صحنه آوردن توده‌ها و تضعیف موقعیت حکومت‌های اقتدارگرا نقش فعالی دارند و می توانند جنبش‌های مردمی را رهبری کنند، به طوری که نظام جامعه‌ای را بدون به کاربردن ابزارهای قهرآمیز و با استفاده از ”‌روش‌های مسالمت‌آمیز“ و”نافرمانی مدنی“ تغییر دهند.
.
 

کلیدواژه‌ها