خیزش تبلیغات سیاسی در آمریکا /نوشتة :استنلی برن و دنیس دیویس/ترجمة حسین سرفراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نیمه نخست قرن بیستم زمانة به شدت تکان دهنده‌ای محسوب می‌شود و در این ایام است که اصول اولیة دموکراسی آزموده می‌شود. قدرت رسانه‌های جمعی به واسطة استفادة تبلیغات گران سیاسی خودکامه در تغییر و واگشت عقاید میلیون‌ها تن به سمت و سوی افکار خود به اثبات می‌رسد. هر چند که تبلیغات گران سیاسی نازی و کمونیست از رسانه‌ها با کارآمدی صریح و آشکار بهره می‌بردند، اما مبنای قدرت‌شان بر مخاطبین انبوه چندان درک نمی‌شد. در این ایام و در آمریکا نخستین نظریه‌پردازان با ترکیب دو گفتمان رفتارگرایی و فرویدیسم بر این باور بودند که پیام‌های تبلیغات سیاسی همچون گلوله‌های جادویی به آسانی و فوری حتی در سخت‌ترین دیواره‌های دفاعی نفوذ می‌کنند. بعدها هارولد لسول و افرادی نظیر او بر این باور بودند که تبلیغات سیاسی معمولاً بر افراد به شیوه‌های تدریجی و ظریفی تأثیر می‌گذارد. والتر لیپمن از دیگر نظریه‌پردازان آمریکاست که شک و تردیدش نسبت به توانایی‌های متوسط مردم در ادارة خویش و کارمندان تنبل رسانه‌ها وی را به این نتیجه رسانید که تصاویر نقش بسته در اذهان مردم تهدیدی برای دموکراسی است. جان دیویی نیز نسبت به نظریات نخستین تبلیغات سیاسی واکنش نشان داد. وی با تکیه بر مفاهیم سنتی دموکراسی، مردم را در حقیقت خوب و عاقل می‌دانست و باور داشت مقابله با تبلیغات سیاسی را نه کنترل رسانه‌ها توسط نخبگان تکنوکرات، که آموزش بیشتر عموم میسر می‌کند. نظریة مدرن تبلیغات سیاسی که در نظریة انتقادی ریشه داست بیان می‌کند: گفتمان عمومی توسط نخبگان قدرتمند شکل گرفته و محدود گشته است تا در خدمت اهداف ایشان باشد. نمونه تبلیغات سیاسی مدرن، تبلیغات تجاری است که دو مقولة مصرف و سرمایه‌داری را سودمند می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rise of Political Propaganda in the US

چکیده [English]

The first half of the twentieth century is considered to be a very disturbing time as it is in those days the basic principles of democracy were tested. The power of the mass media through the use of expensive authoritarian political propaganda has been proven in the changing and backwarding the beliefs of millions of people towards its own thoughts. Although the expensive political propaganda of the Nazis and the Communists explicitly and clearly took advantage of the media, however the basis of their power over their massive audiences was no that much understood. In those days and in America, the first theorists by combining the two discourses of behaviorism and Freudianism believed that messages of political propaganda like magical bullets would penetrate the hardest defense walls easily and immediately. Later, Harold Leslow and others like him believed that political propaganda usually affects people in gradual and subtle ways. Walter Lippman, another American theorist whose doubts about the average ability of people in their administration and lazy employees of the media led him to conclude that the images stamped in the minds of the people is a threat to democracy. John Dewey also reacted to the first ideas of political propaganda. By relying on traditional concepts of democracy, he in fact considered people to be good and wise and believed that confrontation with political propaganda could not be possible through control of the media by the technocrat elites but rather through further education of the public. The modern theory of political propaganda which stemmed in the critical theory says: Public discourse is formed and limited by powerful elites in order to serve their goals. An example of modern political propaganda is the commercial advertising that considers the two categories of consumption and capitalism as beneficial

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political propaganda
  • expensive political propaganda