آمریکایی‌‌سازی ارتباطات سیاسی: یک نقد /نوشتة : رالف نگرین و استالیانوس پاپاتاناسوپولوس /ترجمه: محمد معماریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بینندگان رسانه‌ها به طور فزاینده‌ای از مشابهت‌های روزافزون رویه‌های ارتباطات انتخاباتی در سرتاسر دنیا آگاه شده‌اند. اینکه نمونه‌ها از اروپای جنوبی انتخاب شوند یا از آمریکایی جنوبی اهمیت چندانی ندارد؛ ساختار فرایند انتخابات در کشور مورد بررسی برای فرد آشنا و عادی به نظر می‌رسد، همان طور که انتخابات اخیر ریاست جمهوری پاناما]این مسئله [را توضیح می‌دهد. پس از مرور مطالعات در این حوزه، این مقاله بحثی است کلی با برنامه‌های ارتباطی و برخی مفاهیم و آمریکایی‌سازی، و ایدة ” نوسازی“ جامعه پیوند دارد.

کلیدواژه‌ها