آمریکایی‌‌سازی ارتباطات سیاسی: یک نقد /نوشتة : رالف نگرین و استالیانوس پاپاتاناسوپولوس /ترجمه: محمد معماریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بینندگان رسانه‌ها به طور فزاینده‌ای از مشابهت‌های روزافزون رویه‌های ارتباطات انتخاباتی در سرتاسر دنیا آگاه شده‌اند. اینکه نمونه‌ها از اروپای جنوبی انتخاب شوند یا از آمریکایی جنوبی اهمیت چندانی ندارد؛ ساختار فرایند انتخابات در کشور مورد بررسی برای فرد آشنا و عادی به نظر می‌رسد، همان طور که انتخابات اخیر ریاست جمهوری پاناما]این مسئله [را توضیح می‌دهد. پس از مرور مطالعات در این حوزه، این مقاله بحثی است کلی با برنامه‌های ارتباطی و برخی مفاهیم و آمریکایی‌سازی، و ایدة ” نوسازی“ جامعه پیوند دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Americanization of Political Communication: A Critique

چکیده [English]

The media viewers have increasingly been informed of the increasing similarities of the electoral communications practices around the world. Whether samples are elected from South Europe or South America is not that much important; the structure of the electoral process in the country under investigation looks familiar and ordinary to the individual, as the recent presidential; elections in Panama explains [this issue]. After reviewing the studies in this area, the present paper is a general discussion which is connected to the communication programs and some concepts and Americanization, and the idea of ​​“modernizing” the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Americanization of the politics
  • scanning procedures
  • political propaganda
  • media strategy
  • democracy-oriented media