بازی‌های زبانی: در گفتمان‌های هسته‌ای گروه 1+ 5 با ایران /نوشتة : داود دعاگویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این مقاله بازنمایی سلطة غرب در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. تحلیل انتقادی گفتمان قطعنامه‌های شورای امنیت، بسته‌های تشویقی و مذاکرات هسته‌ای آشکار می‌سازد که غرب به دنبال استفاده از راهبرد بازی‌های زبانی در مذاکرات هسته‌ای برای منزوی ساختن ایران در صحنه بین‌المللی و وادار کردن ایران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بازیگران سیاسی غرب با بهره‌گیری از قاعدة بازی ”برد، برد“ تلاش می‌کنند که سلطة خود را بر ایران در مذاکرات هسته‌ای افزایش دهند

کلیدواژه‌ها