راهکارهای تبلیغات سیاسی در انتخابات /نوشتة : سهیلا چگینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از ویژگی‌های جامعه توسعه یافته سیاسی، آن است که بزرگ‌ترین شمار ممکن مردم در امور عمومی و در شکل‌دهی قدرت، مشارکت داشته باشند. اساسی‌ترین عنصر نیز در رشد و توسعه یک کشور، مردم آن جامعه‌اند که باید از فرهنگ، آگاهی و مهارت‌های گوناگون برخوردار باشند و خرد و تعقل را در گزینش‌ها و تصمیمات سیاسی، ملاک و معیار قرار دهند. وسایل ارتباطی در دهه‌های اخیر، توسعه غیرقابل تصوری در قدرت تولید و انتقال پیام و متقاعد سازی مخاطبان یافته است و بدون توجه به کارکرد آنها، نمی‌توان دربارة مسائل سیاسی تصمیم‌گیری نمود. رسانه‌ها قادراند با کلیشه‌سازی و ارائه افکار قالبی، شخصیت‌پردازی نمایند و امور خاصی را تعمیم دهند و یا در حد افراط، نسبت به آن تأکید ورزند و در  این خصوص عملکرد ماهرانه‌ای از خود بروز دهند.

کلیدواژه‌ها