راهکارهای تبلیغات سیاسی در انتخابات /نوشتة : سهیلا چگینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از ویژگی‌های جامعه توسعه یافته سیاسی، آن است که بزرگ‌ترین شمار ممکن مردم در امور عمومی و در شکل‌دهی قدرت، مشارکت داشته باشند. اساسی‌ترین عنصر نیز در رشد و توسعه یک کشور، مردم آن جامعه‌اند که باید از فرهنگ، آگاهی و مهارت‌های گوناگون برخوردار باشند و خرد و تعقل را در گزینش‌ها و تصمیمات سیاسی، ملاک و معیار قرار دهند. وسایل ارتباطی در دهه‌های اخیر، توسعه غیرقابل تصوری در قدرت تولید و انتقال پیام و متقاعد سازی مخاطبان یافته است و بدون توجه به کارکرد آنها، نمی‌توان دربارة مسائل سیاسی تصمیم‌گیری نمود. رسانه‌ها قادراند با کلیشه‌سازی و ارائه افکار قالبی، شخصیت‌پردازی نمایند و امور خاصی را تعمیم دهند و یا در حد افراط، نسبت به آن تأکید ورزند و در  این خصوص عملکرد ماهرانه‌ای از خود بروز دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanisms for Political Propaganda in Elections

چکیده [English]

One of the characteristics of a developed political society is that the largest possible number of people participate in public affairs and in shaping the power. The most important element is the growth and development of a country, is its people who should have culture, awareness and different skills and should set wisdom and reasoning as criteria and standards in political choices and decisions. Means of communication in recent decades have made unthinkable development in the ability to produce and transfer message and in convincing the audiences and, regardless of their function, no decision can be made about political issues. The media, through stereotyping and presenting formatted thoughts, are capable of personifying and generalizing specific affairs or to emphasize them at extreme levels, and in this regard demonstrate clever performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Propaganda psychology
  • political propaganda
  • political communication
  • election campaign