تبلیغات تجاری و ارزش‌های فرهنگی در مجلات خانواده تحلیل محتوای تبلیغات تجاری مجلات خانوادة سبز، خانواده، راه‌زندگی و روزهای زندگی در سال 1385/ نوشته : بهنام افخمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر که خلاصة پژوهشی علمی با روش تحلیل محتوا بر روی تبلیغات تجاری منتشر شده در مجلات خانواده، خانوادة سبز، راه زندگی و روزهای زندگی است. ضمن توصیف و تحلیل داده‌های به دست آمده نتیجه می‌گیرد که کالاها و خدمات پزشکی و درمانی بیشترین تعداد و البسه و منسوجات کمترین تعداد تبلیغات را در مجلات مورد بررسی دارند. همچنین تبلیغات تجاری مندرج در مجلات مورد بررسی، بیشتر مروج ارزش‌های فرهنگی مدرن هستند و در این میان ” ارزش زیبایی“ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در میان ارزش‌های فرهنگی سنّتی تبلیغ شده نیز ارزش ” سلامت و بهداشت“ بیشترین تعداد تبلیغات را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercials and Cultural Values in Family Magazines Analysis of Commercials Content of Green Family, Family, Way of Life and, Days of Life Magazines in 2006

چکیده [English]

The present paper, which is the summary of a scientific research based on content analysis method on the commercials published in the Green Family, Family, Way of Life and, Days of Life journals, while describing and analyzing the obtained data, concludes that medical goods and services are the largest number and clothing and textiles are the lowest number of advertisements in the aforementioned journals. Also, the commercial advertisements printed in the mentioned journals, are more likely to promote modern cultural values, while the “value of beauty” has allocated the highest share to itself. Among the traditional cultural values ​​advertised, the value of the “health and hygiene” has the highest number of advertisements

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial advertisement
  • modern cultural values
  • values
  • cultural traditional