تبلیغات تجاری و ارزش‌های فرهنگی در مجلات خانواده تحلیل محتوای تبلیغات تجاری مجلات خانوادة سبز، خانواده، راه‌زندگی و روزهای زندگی در سال 1385/ نوشته : بهنام افخمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر که خلاصة پژوهشی علمی با روش تحلیل محتوا بر روی تبلیغات تجاری منتشر شده در مجلات خانواده، خانوادة سبز، راه زندگی و روزهای زندگی است. ضمن توصیف و تحلیل داده‌های به دست آمده نتیجه می‌گیرد که کالاها و خدمات پزشکی و درمانی بیشترین تعداد و البسه و منسوجات کمترین تعداد تبلیغات را در مجلات مورد بررسی دارند. همچنین تبلیغات تجاری مندرج در مجلات مورد بررسی، بیشتر مروج ارزش‌های فرهنگی مدرن هستند و در این میان ” ارزش زیبایی“ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در میان ارزش‌های فرهنگی سنّتی تبلیغ شده نیز ارزش ” سلامت و بهداشت“ بیشترین تعداد تبلیغات را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها