کودکان و تبلیغات بازرگانی /نوشتة : حوریه سادات برهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تبلیغات بازرگانی یکی از منابع مهم اطلاع‌رسانی در زمینة امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به شمار می‌روند و تأثیر به‌سزایی در شکل‌گیری الگوهای فکری، احساسی و رفتاری مخاطبان به‌ویژه کودکان دارند. در این مقاله به بررسی نقش تبلیغات بازرگانی در زندگی، نگرش‌ها و رفتار کودکان و نحوة بازنمایی هویت آنان در تبلیغات بازرگانی می‌پردازیم. در راستای این بررسی به متغیرهای چون سن، جنس و میزان مصرف رسانه‌ای نگاهی جزئی‌تر خواهیم داشت. در پایان مقاله به قوانین بین‌المللی و داخلی موجد نیز نگاهی گذرا خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Children and Commercials

چکیده [English]

Commercial advertising is considered to be one of the important sources of information in the cultural, economic and social affairs of a community and has a significant effect on the development of intellectual, emotional and behavioral patterns of the audiences, especially the children. In this paper, we examine the role of the commercials in the life, attitude and behavior of the children and how they represent their identity in the commercials. With regard to this study, we will have a more limited look at variables such as age, gender, and the media consumption. At the end of the paper, we will cast a quick look at the existing international and domestic laws

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial advertising
  • children
  • media
  • parents
  • effect