کودکان و تبلیغات بازرگانی /نوشتة : حوریه سادات برهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تبلیغات بازرگانی یکی از منابع مهم اطلاع‌رسانی در زمینة امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به شمار می‌روند و تأثیر به‌سزایی در شکل‌گیری الگوهای فکری، احساسی و رفتاری مخاطبان به‌ویژه کودکان دارند. در این مقاله به بررسی نقش تبلیغات بازرگانی در زندگی، نگرش‌ها و رفتار کودکان و نحوة بازنمایی هویت آنان در تبلیغات بازرگانی می‌پردازیم. در راستای این بررسی به متغیرهای چون سن، جنس و میزان مصرف رسانه‌ای نگاهی جزئی‌تر خواهیم داشت. در پایان مقاله به قوانین بین‌المللی و داخلی موجد نیز نگاهی گذرا خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها