آزادی تبلیغات بازرگانی و محدودیت‌های آن از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ایران و اسلام /نوشتة :دکتر محسن اسماعیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تبلیغات بازرگانی همواره در کنار موافقت‌ها با مخالفت‌های زیادی، به‌ویژه از نگاه فرهنگی، روبه‌رو بوده است. با این حال، واقعیتی است که از گذشته‌های دور خود را بر ما تحمیل کرده است. با در نظر گرفتن این واقعیت و آثار عمیق و همه جانبه‌ای که تبلیغات بازرگانی بر جامعه و افراد باقی می‌گذارد، قانونمند کردن آن به دغدغه ملی و بین‌المللی تبدیل شده است.
اکنون هم در نظام جهانی و هم در حقوق داخلی کشورها، آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک اصل پذیرفته شده و البته تلاش شده است تا با تبیین محدودیت‌ها و استثنائات از عوارض منفی آن جلوگیری شود.
بررسی سابقه این تلاش‌ها در حقوق بین‌الملل و در حقوق ایران موضوع دو گفتار جداگانه در این مقاله است. در گفتار سوم به بررسی موضوع از دیدگاه منابع فقهی و حقوقی اسلام پرداخته خواهد شد. این سه نظام حقوقی اختلافی در پذیرش اصل قاعده ندارند و تنها باید به شناخت مصادیق محدودیت‌ها و استثنائات اقدام کرد.
 

کلیدواژه‌ها