مبانی و اصول تبلیغات سیاسی/ نوشتة : دکتر کاظم معتمدنژاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله پس از اشاره به نقش تبلیغات سیاسی در کسب و حفظ قدرت سیاسی، به تعریف این مفهوم و بیان و بسط شیوه‌های تبلیغات سیاسی مانند تبلیغ دولتی، اقدام روانی، جنگ روانی و شست‌وشوی مغزی می‌پردازد. در ادامه، آثار تبلیغات سیاسی، حدود تبلیغات، ابزارهای تبلیغات سیاسی و تکنیک‌های تبلیغات سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها