شیوه‌های اقناع نوشتة سین بریرلی/ ترجمة : گیتا علی‌آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تشویق و ترغیب برای خرید کالا یکی از مهم‌ترین وظایف آگهی‌سازان محسوب می‌شود. کوششی که پس  از جنگ‌های داخلی امریکا فزونی گرفت و منجر به پدید آمدن الگوهایی برای تغییر در رفتار و نگرش مصرف‌کنندگان گردید.
در این میان به شیوه‌های آگهی‌ای مدرن نیز انتفادهایی شده است که دو واکنش اصلی یعنی رفتار بالا بردن آگاهی و تحریک حس منفعت‌جویی را در برمی‌گیرد. درگیر کردن خوانندگان با آگهی‌ها و ضربه زدن به آنان برای جلب توجه‌شان بسیار مهم است. از این رو استفاده از افراد مشهور، تصاویر زنان، کودکان، عکس‌های خانوادگی و حتی حیوانات برای برانگیختن توجه خوانندگان و بینندگان از پایه‌های اساسی در هر آگهی تبلیغاتی محسوب می‌شود. هر چند هدف اصلی کسب سود و منفعت است.

کلیدواژه‌ها