نظریه‌پردازی در تبلیغات و آگهی /نوشتة :کریس هاکلی/ ترجمة: لیدا کاووسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر بعضی از مفاهیم نظری را برای شناخت ماهیت ارتباط بین تبلیغات و مخاطب آن معرفی می‌کند. در این متن، ”نظریه “ کلمه‌ای است که برای نشان دادن راه‌های بیان تجربة روزمرة تبلیغ از آن استفاده می‌شود. متن حاضر به ویژه بر ضعف عملی و نظری این فکر تأکید می‌کند که تبلیغات پیامی تک‌صدایی است؛ و نیز احتمالات دیگری را طرح می‌کند که به لحاظ نظری غنی‌ترند.

کلیدواژه‌ها