آن سوی تبلیغات بازرگانی جهانی واقعیت‌ها و چالش‌ها /نوشتة :پروفسور سیّد حمید مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توسعة روز افزون صنعت تبلیغات بازرگانی باعث شده است تا این امر به یکی از پدیده‌های بسیار مهم جوامع امروزی تبدیل شود و در حوزه‌ها و رشته‌های علمی مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. هر چند بازار جهانی این صنعت در طول نیم قرن گذشته افت و خیزهای بسیاری داشته، اما همواره نقش پررنگ ایالات متحده و در مرحلة بعد سایر کشورهای صنعتی بزرگ و در آن مشهود بوده است. توجه به این مسئله و نیز ساز و کارهای حاکم بر این بازار و گسترش بی‌حد و حصر آن به‌ویژه از طریق قالب‌های جدید چون اینترنت چالش‌های بسیاری را در نظام‌های ارزشی و فرهنگی کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است. تبلیغات بازرگانی امروزه به عنوان تهدیدی برای ”فضای عمومی“ در این کشورها محسوب می‌شود. مطالعة انتقادی وضعیت ایران نشان می‌دهد که نظام تبلیغات بازرگانی در وضعیت نه چندان مناسبی قرار دارد و جای خالی قوانین و سیاست‌های کنترلی و بازدارنده در این زمینه کاملاً مشهود است.

کلیدواژه‌ها