عکاسی و بحران /نوشتة : زنده روح کرمانی

چکیده

چگونگی عملکرد عکاس در بحران‌های ایجاد شده، زاویه نگاه وی به موضوع، طرز استفاده از ابزارها و وسایل عکاسی و همچنین از تکنیک‌های خاص عکاسی برای خلق تصویری که بیننده را مطلع کند، تحت‌تأثیر قرار دهد و یا برانگیزاند.
این مقاله با بهره‌گیری از ویژگی‌های عکاسی به عنوان یک رسانه بخشی از نکات آموزشی در دو حوزة نظری و بصری را بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها