عکاسی و بحران /نوشتة : زنده روح کرمانی

چکیده

چگونگی عملکرد عکاس در بحران‌های ایجاد شده، زاویه نگاه وی به موضوع، طرز استفاده از ابزارها و وسایل عکاسی و همچنین از تکنیک‌های خاص عکاسی برای خلق تصویری که بیننده را مطلع کند، تحت‌تأثیر قرار دهد و یا برانگیزاند.
این مقاله با بهره‌گیری از ویژگی‌های عکاسی به عنوان یک رسانه بخشی از نکات آموزشی در دو حوزة نظری و بصری را بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photography and Crisis

چکیده [English]

The way the photographer works in the emerging crises, the angle of his look toward the issue, the way he uses the tools and photographic equipment, as well as the specific photographic techniques for the creation of an image that informs, influences or provokes the viewer.
The present paper, by using the photographic features as a medium, has stated parts of the training points in the two theoretical and visual fields

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis photography
  • crisis journalism
  • shocking crisis
  • silent crisis