ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها /نوشتة: دکتر هادی خانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله ” ارتباطات مخاطره؛ ارتباطات بحران؛ زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها“ در پی آن است که با توصیف و تبیین دو مفهوم مخاطره (risk) و بحران (crisis)؛ فرایندها و ساز و کارهای ارتباطی را که با موضوعیت این دو مقولة مهم، هم در حوزه‌های طبیعی و هم در عرصه‌های انسانی ـ اجتماعی به وجود آمده است، مطرح سازد. ” ارتباطات مخاطره“ و ” ارتباطات بحران“ دو بخش جدید و متمایز در علوم ارتباطات‌اند که به تدریج نظریه‌ها، رویکردها و روش‌های تخصصی را در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای به خود اختصاص می دهند. پیدایش و طرح مباحث کاربردی نظیر ” روزنامه‌نگاری ریسک“ و ” روزنامه‌نگاری بحران“   در ادامة این فرایند است. این مقاله کوشیده است که زمینه‌ها، مفاهیم نظری و مؤلفه‌های اساسی آن بخش از ارتباطات و روزنامه‌نگای که بر دو مقولة ریسک و بحران تمرکز دارد، مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها