ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها /نوشتة: دکتر هادی خانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله ” ارتباطات مخاطره؛ ارتباطات بحران؛ زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها“ در پی آن است که با توصیف و تبیین دو مفهوم مخاطره (risk) و بحران (crisis)؛ فرایندها و ساز و کارهای ارتباطی را که با موضوعیت این دو مقولة مهم، هم در حوزه‌های طبیعی و هم در عرصه‌های انسانی ـ اجتماعی به وجود آمده است، مطرح سازد. ” ارتباطات مخاطره“ و ” ارتباطات بحران“ دو بخش جدید و متمایز در علوم ارتباطات‌اند که به تدریج نظریه‌ها، رویکردها و روش‌های تخصصی را در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای به خود اختصاص می دهند. پیدایش و طرح مباحث کاربردی نظیر ” روزنامه‌نگاری ریسک“ و ” روزنامه‌نگاری بحران“   در ادامة این فرایند است. این مقاله کوشیده است که زمینه‌ها، مفاهیم نظری و مؤلفه‌های اساسی آن بخش از ارتباطات و روزنامه‌نگای که بر دو مقولة ریسک و بحران تمرکز دارد، مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Communications, Crisis Communications: Backgrounds, Concepts and theories

چکیده [English]

The paper “Risk Communications; Crisis Communications; backgrounds, Concepts and Theories” seeks to describe and elucidate the two concepts of risk and crisis; and discuss the processes and communication mechanisms that are relevant to these two important subjects both in the natural areas and in the human-social spheres. “Risk communication” and “crisis communication” are the two new and distinct parts in the communications science that gradually allocate to themselves the theories, approaches, and specialized methods in the various media domains.  The emergence and discussion of operational topics such as the “risk journalism” and “crisis journalism” are followed in the continuation of this process. The present paper has made efforts to examine the backgrounds, theoretical concepts and basic components of that section of communication and journalism which focus on the two subjects of risk and crisis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • crisis
  • risk communication
  • crisis communication
  • crisis journalism