روزنامه‌نگاری، خطر و میهن‌پرستی /نوشتة :سیلویا واسیبورد/ ترجمة سهیلا صابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بسیاری گفته‌اند روزنامه‌نگاری بعد از یازدهم سپتامبر نوعی ”روزنامه‌نگاری جدید“ است. اگر روزنامه‌نگاری قدیم را براساس واقع‌بینی و بی‌طرفی و همچنین سطحی بودن اخبار آن تعریف کنیم روزنامه‌نگاری جدید علاوه بر آنکه به حوادث خبری جهانی توجه می‌کنند، این حوادث را با نگاه ارزشگذارانه چاپ می‌کنند. رسانه‌ها در این حوزه تبدیل به منطقه تماس میان جامعه و خطر شده‌اند، خطری که تأثیرگذار بر هویت فردی و جمعی است. این روزنامه‌نگاری در برگیرنده روح وطن‌پرستی است که از قرار معلوم، اصول معمول روزنامه‌نگاری را در تگنا قرار می‌دهد.
روزنامه‌نگاری بر مبنای اصل وطن‌پرستانه به نوعی در صدد یافتن و باز آفرینی خود در متن جامعه است و بیشتر تمایل دارد تا دوست داشته شود تا اینکه مورد باور مردم قرار گیرد. درباره اینکه عوامل ایجاد روزنامه‌نگاری وطن‌پرستانه چیست، نظرات گوناگونی ارائه شده است، اما ضعف این نوع روزنامه‌نگاری در پوشش‌های خبری مربوط به سیاه‌زخم آشکار شد.
چارلز تیلور پیشنهاد می‌کند روزنامه‌نگاری وطن‌پرستانه به چند سؤال مهم پاسخ گوید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Journalism, Risk and Patriotism

چکیده [English]

Many have said that journalism in the aftermath of Sept. 11 is a “new journalism”. If the old journalism is defined on the basis of realism and neutrality as well as superficiality of its news, the new journalism, in addition to paying attention to the world news events, publish those events with a valuable look. The media in this area have been turned into a zone of contact between the society and the risk, a risk that is effective on the individual and collective identity. This journalism embodies the spirit of patriotism which, supposedly, puts the common principles of journalism in the impasse.
On the basis of patriotism, journalism is somehow seeking to find and recreate itself in the context of the society and is more intended to be liked rather than being believed by the people. There are different opinions about the factors creating patriotic journalism. Different views have been expressed but the weakness of this kind of journalism revealed in the news coverage related to the anthrax.
Charles Taylor suggests that patriotic journalism answers a few important questions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Journalism
  • Sept. 11 and American journalism
  • patriotic journalism
  • mental harm