روزنامه‌نگاری بحران: رسانه‌ها و حوادث غیرمترقبه/نوشتة :مسعود خرسند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانه‌های جمعی می‌توانند با در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح درباره شدت و میزان رخدادهای طبیعی و با اعلام فهرست بازماندگان حادثه، کمک کنند تا از میزان پرسش‌هایی مضطربانة مردم دربارة عزیزانشان کاسته شود. البته، درخواست‌های آزاردهنده، تحریف حقایق، افسانه‌سازی، اغراق در گستردگی اثرات حادثه و مداخله در تصمیمات، از جمله نقش‌های منفی رسانه‌ها در حوادث غیرمترقبه است

کلیدواژه‌ها