تحلیل گفتمان بیرون از هزارتوی تئوری‌ها /نوشته :دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله با بهره‌گیری از تجربیات عملی در پژوهش‌های کیفی به ویژه تحلیل گفتمان نگاشته شده است و سرمشقی برای پژوهشگر تازه کار در این عرصه برای فهم معانی نهفته و کانونی متون از جمله متون رسانه‌ای است

کلیدواژه‌ها