روش تحقیق تاریخی: شیوه‌ها و کاربردهای آن در ارتباطات /نوشتة :منصور ساعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این مقاله تشریح روش تحقیق تاریخی و چگونگی به کارگیری و استفاده از آن به عنوان یک روش تحقیق در بررسی، تحلیل و تفسیر داده‌های تاریخی در رشته ارتباطات است. روش تحقیق تاریخی همانند دیگر روش‌های تحقیق مورد توجه و استفاده دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی و ارتباطات است. کاربرد این روش اگر چه ساده به نظر می‌آید اما مستلزم کار علمی دقیق، سیستماتیک وجامع برای بررسی داده‌های تاریخی و داده‌هایی که مشاهدات آن توسط دیگران صورت گرفته است می‌باشد. میکی از شکل‌های تبیین تاریخی روایت است، اگر چه در دهة اخیر محققان تاریخی بر تحلیل‌های تاریخی تأکید بیشتری دارند. هر دو روش طرفدارانی دارد، اما روایت به خاطر ویژگی تاریخی‌اش جلب توجه بیشتری کرده است. داده‌های تحقیق تاریخی از منابع دست اول و دست دوم به دست می‌آید. در منبع دست اول، گزارش دهندة واقعه خود شاهد و ناظر واقعه بوده است و در منبع دست دوم گزارش دهنده مشاهدات دیگران را گزارش کرده است. در تحقیق تاریخی برای تأیید مستندات و تعیین میزان اعتبار داده‌ها از نقد بیرونی و نقد درونی استفاده می‌شود. در این مقاله نگارنده بر آن است که ماهیت روش تحقیق تاریخی و ضرورت شناخت و کاربرد آن را در علوم انسانی و اجتماعی به‌ویژه ارتباطات مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله منظور از محقق تاریخی، مورخ نیست چرا که کار مورخ گزارش وقایع تاریخی است، در حالی که محقق تاریخی به دنبال بازسازی عینی و سیستماتیک گذشته به منظور تبیین وقایع تاریخی از طریق مراجعه به اسناد و بقایای تاریخی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Research Method, its Methods and Applications in Communications

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to outline the historical research method and how it is applied and used as a research method in the survey, analysis and interpretation of historical data in the field of communications. The historical research method like other research methods is considered and used by the humanities, social and communications scholars. Although application of this method seems simple, however it requires a precise, systematic and comprehensive scientific work for the examination of historical data and the data which are observed by the others. One way of historical elucidation is the narrative. Although in the past decade historical researchers have put more emphasis on historical analysis, both the methods have their advocates. But narrative, due to its historical characteristic, has attracted more attention. The data of historical research are obtained from the first and second hand sources. In the first source, the reporter of the incident has witnessed and observed the incident himself and in the second hand sources the reporter has reported observations of others. In historical research in order to confirm the documentations and determine the extent of creditability of the data, the external critique and the internal critique is used. In this paper the author intends to study the nature of historical research and the necessity to understand it and its application in humanities and social sciences, especially in communications. In this paper, the historical researcher does not mean the historian as the duty of a historian is to report historical events whereas the historical researcher is seeking to reconstruct objectively and systematically the past in order to elucidate historical events through referring to historical documents and remains

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical method
  • generalization and elucidation
  • narrative
  • first and second hand sources
  • externa critique
  • internal critique