تحلیل محتوای بازنمایی‌های رسانه‌ای در جهان نابرابر /نوشتة :اوئن دوروکس/ترجمة: سیّدمحمد مهدیزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

محتوا در مرکز یا کانون روابط بین صنایع رسانه‌ای و مخاطبین قرار دارد. ما در این مقاله موضوعات اصلی مربوط به تحلیل محتوای رسانه‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و به منظور پیشبرد بحث ایدئولوژی و گفتمان، بر این نکته تأکید می‌کنیم که محتوای رسانه‌های جمعی، بازنمایی روابط قدرت نابرابر در جهان اجتماعی است.
این مقاله بعضی از روش‌های تحلیل محتوای رسانه‌ای را توضیح می‌دهد و رئوس کلی تحلیل محتوای کمّی و کیفی را ترسیم می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Media Representations in Unequal Universe

چکیده [English]

Content is located in the center or the hotspot of the relations between media industries and the audiences. In the present paper we discuss and survey the main topics related to the media content analysis and in order to advance the ideology and discourse discussion, put emphasis on the point that the content of mass media, is the representation of relations of unequal power in the social world.
The paper describes some of the analytical methods of media content and illustrates the general outline of the qualitative and quantitative content analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • mass media
  • representation
  • discourse
  • ideology