تحلیل محتوای بازنمایی‌های رسانه‌ای در جهان نابرابر /نوشتة :اوئن دوروکس/ترجمة: سیّدمحمد مهدیزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

محتوا در مرکز یا کانون روابط بین صنایع رسانه‌ای و مخاطبین قرار دارد. ما در این مقاله موضوعات اصلی مربوط به تحلیل محتوای رسانه‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و به منظور پیشبرد بحث ایدئولوژی و گفتمان، بر این نکته تأکید می‌کنیم که محتوای رسانه‌های جمعی، بازنمایی روابط قدرت نابرابر در جهان اجتماعی است.
این مقاله بعضی از روش‌های تحلیل محتوای رسانه‌ای را توضیح می‌دهد و رئوس کلی تحلیل محتوای کمّی و کیفی را ترسیم می‌کند

کلیدواژه‌ها