تحلیل گفتمان سرمقاله‌های روزنامه‌های برجسته آمریکا دربارة برنامه هسته‌ای ایران /نوشتة: فواد ایزدی و حکیمه سقای بی‌ریا/ ترجمة :سیّد جمال‌الدین اکبرزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با بهره‌گیری از مفاهیم نظری ” شرق‌شناسی“ سعید و ”مربع ایدئولوژیک“ ون دایک، به تحلیل سرمقاله‌های سه روزنامة برجسته امریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازد. تحلیل گفتمان انتقادی سرمقاله‌های نیویورک‌تایمز، واشنگتن پست و وال استریت ژورنال از 1984 تا 2004 م براساس شش تا از مضامین گفتمان شرق‌شناسی صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که روزنامه‌های وال استریت ژورنال و واشنگتن پست در مقایسه با نیویورک‌تایمز، در سرمقاله‌های خود از مضامین و مقوله‌های شرق‌شناسانه، بیشتر استفاده کرده‌اند

کلیدواژه‌ها