تحلیل وا‌سازی /نوشتة: دیوید ام. بوژه/ ترجمة :دکتر حسن محدثی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دیوید بوژه با رویکردهای مختلف، پیشا‌روایت را بررسی کرده است، بوژه با تأکید بر نگاه دریدا به واسازی مبنی بر اینکه واسازی یک فرمول ـ روش نیست بلکه یک ”پدیده“ است و ” چیزی است که رخ می‌دهد“، از این فراتر می‌رود و واسازی را هم‌چون معرفت‌شناسی پساساختارگرایانه‌ای می‌بیند که متضمن شیوه‌هایی از خوانش و راهبرد برای ردگیری ایدئولوژی سازمان دهندة حکایات و خلاصه، جهان‌سازی‌هایی است که در این متن به وقوع می‌پیوندد. بدین‌ترتیب، در آوردة بوژه از واسازی، واسازی شدن (پدیدة واسازی) و واسازی کردن (تحلیل با روش واسازانه) دو فرایند هم‌زمان‌اند که در کنار هم به پیش می‌روند. در نتیجه، واسازی در کار بوژه به صورت نوعی روش تحلیل انتقادی پسامدرن در می‌آید که می‌توان با آن نشان داد که در پس انواع حکایت‌سازی‌ها کدام ایدئولوژی، جهان‌بینی، و روابط سلطه نهفته است. این روش واجد هشت مرحله یا گام است که عبارت‌اند از: جست‌وجوی دوگانگی، باز تفسیر سلسله مراتب، کشف صداهای یاغی، برملا سازی سویة دیگر حکایت، نفی پی‌رنگ، یافتن استثناء، ردگیری بین خطوط، و سامان‌دهی مجدد حکایت. از این‌رو، بوژه در عمل از تعبیر دریدایی واسازی فراتر می‌رود و خود نیز به این امر اذعان دارد: واسازی بدل می‌شود به نوعی روش تحلیل انتقادی و دیگر صرفاً پدیده یا نوعی معرفت‌شناسی نیست. روش واسازانه‌ای که بوژه با ذکر مثال مراحل آن را معرفی می‌کند برای مطالعه و تحقیق در حوزة ارتباطات و سازمان‌ها، به ویژه در مطالعه انواع حکایت سازی‌ها، می‌تواند به خوبی به کار بسته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deconstruction Analysis

چکیده [English]

David Boje has surveyed pre-narrative through different approaches. By emphasizing on Dryda’s look towards deconstructing based on the fact that deconstructing is not a formula-approach but rather a “phenomenon” and that it is something that happens, he goes farther and sees deconstruction as the epistemology of the poststructuralism which ensures methods from reading and strategy for tracking the ideology which organizes stories and finally, universalities that happen in the text. Therefore, the result Boje achieves from deconstruction, being deconstructed (the phenomenon of deconstruction) and deconstructing (analysis based on deconstructing approach) are the two simultaneous processes which moves forward along with each other. As a result, deconstructing in Boje’s work appears as a type of critical analysis method of postmodernism with which it can be shown that what ideology, worldview, and domination relations are hidden behind different story makings. The approach consists of eight stages or steps including: duality search, reinterpret the hierarchy, rebel voices, other side of the story, deny the plot, find the exception, trace what is between the lines and resituate the story. To this end, in practice Boje goes beyond Dryda’s interpretation of deconstruction which he himself admits: deconstruction turns into a critical analysis method and is no more a phenomenon or a type of epistemology. The deconstructing methods that Boje introduces by citing examples of its stages for the study and research in the field of communications and organizations, especially in the study of different story makings, could be well applied

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre-narrative
  • deconstruction
  • deconstructing method
  • reversal