مردم‌نگاری و کاربرد آن در ارتباطات /نوشتة :شعبانعلی بهرامپور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به مردم‌نگاری از حیث روش می‌پردازد. از این‌رو ابتدا خاستگاه و تعریف این رهیافت تحقیق مورد توجه قرار گرفته و سپس به ویژگی‌های آن پرداخته شده است.
مقاله به انواع مردم‌نگاری یا طبقه‌بندی‌های مرسوم در این حوزه اشاره می‌کند و الگوهای مختلف در این زمینه را پی می‌گیرد. روش‌ها و تکنیک‌های مردم نگاری بخش دیگر این مقاله است که ذیل آن کار میدانی، انتخاب و نمونه‌گیری، ورود به میدان، مشاهدة مشارکتی، مصاحبه، پیمایش، تکنیک‌های دیگر و تحلیل توضیح داده شده‌اند.
مقاله سپس به مردم نگاری در ارتباطات می‌پردازد و گسترة اجرایی آن را در این حوزه نشان می‌دهد. پژوهش‌های متعددی در حوزة ارتباطات براساس رهیافت مردم‌نگاری انجام گرفته که در اینجا به تعدادی از آنها از حیث روش توجه شده است. در پایان مقاله ارزیابی مختصری از این رهیافت تحقیق به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها