نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی /نوشتة :دکتر مسعود کوثری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این مقاله معرفی اجمالی ولی کاربردی نشانه‌شناسی است. در این مقاله تلاش شده است تا الگویی برای نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی ارائه گردد. این الگو بر اساس کار قبلی فیلپ تاگ (1999) در مورد نشانه‌شناسی موسقی مردم پسند بازسازی شده است.

کلیدواژه‌ها