چالش‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران /نوشتة :دکتر محمد سعید ذکایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله ضمن تفکیک آزمون نظریه و نظریه‌سازی به عنوان دو سنّت غالب تحقیقات اجتماعی، پژوهش کیفی را در تناظر با سنّت نظریه‌سازی می‌داند و ضمن بر شمردن چالش‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران، طرح مسائل و موضوعات متفاوت و جدید در جامعة ایرانی در حال گذار را نیازمند انعطاف‌پذیری و تنوع بیشتر در روش‌شناسی علوم اجتماعی می‌داند؛ چرا که روش‌شناسی کیفی ابزارهای لازم را برای توجه به معنا، قدرت و تعامل در حیات اجتماعی فراهم می‌سازد و قدرت عاملیت بیشتری به سوژه‌های مورد مطالعه در تحقیقات می‌بخشد

کلیدواژه‌ها