بررسی تطبیقی اخبار مرتبط با تروریسم در پایگاه‌های خبری پخس فارسی صدای آمریکا و ایرنا طی سال‌های 2002 ـ 2007 میلادی/ نوشتة: بهنام رضاقلی‌زاده، سّیدمحمد دادگران، کریم علیپور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر اخبار مرتبط با تروریسم در پایگاه‌های «خبرگزاری جمهوری اسلامی» و «بخش فارسی صدای آمریکا» به‌طور تطبیقی بررسی می‌کند. مسئلة اصلی این است که این دو پایگاه ـ متعلق به دو نظام سیاسی متفاوت و دارای خط‌مشی‌های متفاوتی هستند که به نظر می‌رسد جبهه‌گیری متفاوتی نیز نسبت به موضوع تروریسم، بانیان و قربانیان آن نشان دهند.
برای بررسی این موضوع از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. خلاصه یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که پایگاه‌های ایرنا و صدای آمریکا، با وجود اعلام نفرت از تروریسم و محکوم کردن آن، در مورد مفهوم، ماهیت، مصادیق، جغرافیای ترور و حتی راهکار مبارزه با آن اختلاف نظر دارند. این دو رسانه با وجود آنکه تروریسم را اساساً پدیده‌ای سیاسی تصور می‌کنند، بخش فارسی صدای آمریکا، آن را پدیده‌ای مذهبی هم مدنظر قرار می‌دهد. بیشترین رویدادهای تروریستی گزارش شده از جوامع توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه در دورة مورد بررسی نشان‌دهندة عدم ارتباط منفی میان رویداد تروریستی در یک منطقه و نوع نظام حکومتی است؛ هر چند که گفته می‌شود تروریسم به صورت تصادفی در جهان پراکنده نیست.

کلیدواژه‌ها