سیر تطور نظریات ارتباطات توسعه: تأکید بر پارادایم چندگانگی فرهنگی /نوشتة: علی جعفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ادبیات کلاسیک ارتباطات و توسعه بر مدار دو پارادایم متضاد شکل گرفته است: «پارادایم نوسازی و رشد» در مقابل «پارادایم وابستگی و توسعه‌نیافتگی» که در اولی، وجه سیاست‌گذارانه و برنامه‌ریزانه و در دومی، بُعد ارزیابی و اعتقاد برجستگی بیشتری دارد. هر دو مکتب به‌رغم تعارضات نظری و عملی مختلف، اما از جهت ادعا و ارایة مدل جهانی و همگانی توسعه همگرا و هم‌راستایند.
اراده این دو مکتب در جریان تکاپوهای برنامه‌ریزانه و تطورات نظریه‌پردازانه مصروف این مسئلة اصلی بوده است که برای عملیاتی شدن مدل جهانی و استاندارد توسعه، چگونه باید مناسبات بومی و زیرساخت‌های فرهنگی جوامع را دستخوش تغییرات بنیادین کرد و در این مسیر چه مراحل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مدیریت پروژة تغییر جوامع مذکور پیش‌بینی و تعریف می‌شود؟ این در حالی است که در نظریات نسل سوم، صورت مسئلة اصلی به کلی دگرگون شده است. در رویکردهای فرهنگ‌گرا به ارتباطات و توسعه دغدغة نظریه‌پردازان معطوف به این نکته است که در چارچوب هر جامعة فرهنگی، مدل اختصاصی توسعه چگونه باید تعریف شود و زمینة فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جوامع چه اقتضائات نظری و عملی را برای طراحی روند توسعه یافتگی ایجاد کرده است؟ مقاله پیش‌رو به دنبال نشان دادن سیر تطورات نظریات ارتباطات و توسعه از نسل نظریات کلاسیک تا پارادایم چندگانگی فرهنگی است و در این مرور اجمالی سعی خواهد داشت نقاط اصلی تفاوت آن ها را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolution of Development Communication: by focusing on cultural multipilicity

چکیده [English]

 
 
Calssic Litrature of communication and development have been formed in two paradoxical paragidm.Growth and modern paradigm instead of dependancy and undevelopment paradigm.Tath in the first policy making and programming mood and in the second mood Analyzing and critic have been more Eminence. Inspid of different theoritical and pragmatical compliment both paradigms are alligment in claim and Global model of development the willing of both schoolls in the flow of progmatical efforts and theorybuilding evolution are emphasis on this problem that for operationalizing of Global and standard model of development how should change the native cooperation and cultural infrastructure of society and in the flow what economical,political, social and cultural stages defined for managing the change project of societies. Whereas in the third generation of theories the format of  basic problem  wholly have changed.
In the coutural Approches to communication and development, the attention of theory builders focus on this  point that how the framework of every cultural society should be defind the separatemodel, of development and what the cultural, social and economical field of societies have the theoretical and  pragmatical expediency for designing of the process of development. the article is presented want to  explicit the evolutionary of  the communication and development theories from classical generation theories to cultural multipilicity and in this glancing revisal attempt to expilicit the basic differential points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • development
  • modernzation
  • cultural multipilicity